اردک های چاق(ترجمه)

ا ر دک ها ی چا ق

با تر جمه ی خو د من اگر بد است ببخشید

را ستی قبلش با ید بگم من همزما ن با کلا س کا مپیو تر می گم و وقتی تر م جدید شرو ع شد ادا مه را می گو یم /

 

ا ردک ها در خیا با ن سا حل زند گی می کنند مر دم خیا با ن سا حل شما ره ی 1 می گویند ار دک ها نمی توا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند مر دم خیا با ن سا حل شما ره ی 9 هم می گو یند ارد ک ها نمی توا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند وما با ید به ان ها غذا دهیم . ا قا ی ما یک در خیا با ن سا حل شما ره ی 5 گفت ار دک ها نمیتوا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند و ما با ید به ان ها غذا دهیم . و همه ی مر دم خیا با ن سا حل به ان ها غذا می دا دند. ار دک ها هر رو ز چا ق می شدند . چا قتر و چا قتر می شد ند و سگ می امد وبه سا حل ار دک ها حمله می کر د و ار دک ها را شکا ر می کر د ان ها انقدر چا ق بو دنند که نمی توا نستد پروا ز کنند . ار دک ها رو ی شن ریزه ها افتا دند ا ن ها رو ی شن ریزه ها به زمین خو ردند و شن ریزه روی منقا رها و تو ی پر ها یشا ن رفت . ا قا ی ما یک به مر دم خیا با ن سا حل گفت ار دک ها خیلی چا ق شده اند ما چه کا رکنیم ؟ یک خا نو م گفت می توا نیم ا نها را به با شگا ه ور زشی ببریم . ا قا ی ما یک گفت ما نمی توا نیم ان ها را به با شگا ه ور زشی ببریم با شگا ه ورزشی ما ل مر دم است . یک مر د گفت ما نمی توا نیم ان ها را به مد رسه ی ر ژیم ببریم ؟ ما نمی توا نیم ان ها را به مد رسه ی رژ یم ببریم این مد رسه ما ل مر دم است .اقا ی ما یک گفت نمی دو نم ما می توا نستیم یک جد ول غذا یی برا ی ار دک ها در ست کنیم . مر دم گفتند کی به ان ها در یکشنبه غذا می دهد ؟ ا قا ی ما یک گفت در شنبه ویکشنبه { رو زها تعطیلی یهو دی ها و مسیحی ها } خو د ار دک ها می توا نند غذا پیدا کنند .

جد و ل ار دک ها جد و ل غذا ی ار دک ها

سا حل شما ره ی 1 دو شنبه

سا حل شما ره ی 2 سه شنبه

سا حل شما ره ی 3 چها ر شنبه

سا حل شما ره ی 4 پنجشنبه

سا حل شما ره ی 5 جمعه

ا ر دک ها یکشنبه

ار دک ها شنبه

/ 11 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
معصومه

سلام رکسانا و کیانا جان من وبه شما رو لینک کردم اگر مایلید با نام " رازهای هستی " لینکم کنید ممنون

eli

سلام رکسانا و کیانا ی عزیز... مرسی از حضورتون... باعث افتخار منه... من شما رو لینک کردم...با اجازه...

حورا

سلام رکسانا وکیانا جون ها!!! من آپم

سارا

بله... من شما رو با یه عاشقانه ارام لینک کردم شما هم منو با پاییزدلتنگی لینک کنید وبتون هم خیلی قشنگه

عسل

سلام رکسانا جون البته عزیزم چرا که نه بهت یاد میدم زمانی که آنلاین هستی بیا بهم خبر بده تا من بهت توضیح بدم که اگه مشکلی بود همون موقع بهم بگی گلم...[گل]

ا و را ن و س

ســــــــــــــــلام: لینک شدین شاد و موفق باشی[تایید] [گل]

اینجا کرما ن

سلام به دختر کوچولوهای گل و خوشگلم...الان توی فکرتونم ولی شما پیشم نیستین!...راستی ترجمه ی رکی کوچولو عالی بود و حظ کردم...ضمنا یادم بندازین وقتی اومدم پیشتون وبلگتونو درست کنم...راجع به اون شوخی هم: منم بییییییییی بییییییییی بی!؟...بای خوشگلا

ددی

نظرات دوستاتم چون خودتون خواستین دیدم ...خوش بحالتون که اینهمه بازدید کننده و دوست دارین!...من که خیلی دوستام و بازدیدام کمن!!...به منم یاد بدین مث شما عاشقونه بنویسم!...بازم بای...خیلی زود می بینمتون ...اطاق من نرین ها...کوچولوهای ناز

شیرین

سلام به شما خانومای خشگل و ناز وب قشنگی دارید من شمارو لینک می کنم [ماچ]