'گوناگون

دا ینا سور ها

{ دا ینا سور ها } خز نده بو دند اما بسیار متفا وت با خزندگان امروزی . بسیاری از انها غول اسا بودند و با دندانها یی برنده و شاخها یی مرگبار مسلح شده بو دند . با لا ی سر انها { ترو سور  } های عظیم با بال های پو ستی شان در ا سما ن پرواز می کردند. داینا سور ها و ترو سو ر ها ا ز 200 میلیو ن سال پیش تا 65 میلیون سال پیش که نسلشان منقر ض شده بر زمین حکومت می کردند.

الهه ی عقل که بود؟

اتنا الهه ی جنگ و همچنین ا لهه ی عقل بود . به همین دلیل نشا نه ی او جغد دانا بود. به اعتقا د یو نانیان او نیرو ها ی مخصو صی برای محا فظت از شهر ا تن داشت . به همین دلیل شهر وندان به او عشق می ورزیدند و او را می پرستیدند . انان با لا ی تپه ای مشرف بر اتن که ا کرو پلیس نام داشت برای اتنا معبدی به نام پارتنون بنا کردند.

صو ر ت فلکی

نقشه ی ستا رگان اسما ن شب هرگز تغیر نمی کند . به این اشکال صور فلکی می گو یند . مدت ها پیش مردم برای این اشکال نا مها یی مانند عقر ب/ قو/ شکارچی / گاو اهن و ...... را انتخاب کرده بو دند. این نا م ها به علت شبا هت ا نها به وسایل و حیوانات و افراد و خدا یان به ان ها داده شده بود و هنوز ا ین نام ها را برای صور فلکی به کار می برند . بعضی از اسامی به زبان لاتین است . مثلا قو را سیگناس وعقرب را اسکور پیوس می نا مند .

چه کسی اپرای نی سحر امیز را نوشت ؟

اپرای نی سحر امیز نوشته ی { ولفگا نگ امدوس موتسا رت } اهنگساز اتریشی است که از سال 1756 تا سال 1791 میلادی می زیست . داستان این اپرا درباره ی نی سحر امیز ی است که از صا حبش در برا بر شرا رت ها دفاع می کند . علا وه بر این اثر موتسارت اپرا ها / سمفو نی ها و قطعات مو سیقی بسیاری ساخت . او نخستین قطعه ی موسیقی خود را در 6 سا لگی نو شت .

D N A چیست    

{ دزا کسی ریبو نو کلیک اسید } ماده ای است که در سلول هر مو جو د زنده وجود دارد اما هر مو جو د زنده نوع متفا وتی از دزاکسی ریبو نو کلیک اسید یا دی ان ای دارد.نوع خاصی از دی ان ای در سلولها و جود دارد که همه ی عواملی را که از والد ین به ارث می رسد حفظ می کند.

لطیفه

سه نفر میرن کا فی شاپ ا اولی می زنه رو میز می گه یه کوکا کو لا دومی می گه یه پپسی کولا سومی برای این که کم نیاره می گه یه درا کولا .

یه پیر زنه قرص اکس می زنه می شه پیرکس

/ 1 نظر / 26 بازدید
اینجا کرمان

سلام دختر عزیزم سلام عشق تمیزم از نوشته های زیبایت واقعا لذت بردم