ا نفو لا نزا ی خو کی

سلا م

من مدتی نبو دم چو ن کا مپیو تر م ویرو س داشت بعد مشق داشتم کا ر داشتم تا زه یه عالمه فیلم بو د با ید می دیدم شما مسا فرا ن و دل نوا زا ن را می بینید من می بینم خیلی با حا لن شا ید برا ی این مطلب عکس هم بگذا رم چو ن یا د گر فتم . خو ب از مدرسه با ید عر ض کنم که خیلی خو ش می گذره من خبر نگا ر مدرسه شدم فردا هم با ید در بو فه ی مدرسه کا ر کنم . یه دو ستی دارم خیلی پر رو یه 3 هفته است مسئو ل بو فه است ولی هنو ز به من می گه من هنو ز خا نو م میر حسینی گفته مسئو ل بو فه ام حا لا چنا ن می زنم تو ذو قش که تا عمر دا ره یا دش نره را ستی من دیرو ز امتحا ن ریا ضی دا شتم می دو نید چند شدم نخندیدا در س می خو نم ولی ریا ضی کلا س 5 همش کسره من مطنفرم این نمره را گر فتم

13/75

دیدین این نمره ام بو د .

خو ب در با ره ی انفو لا نزا ی نو ع

A

یا انفو لا نزا ی خو کی با ید

با ید بگم خیلی موا ظب با شید

1- دست ندهید ورو بو سی با کسا نی که علا یمی که شبیه به انفو لا نزا ی خو کی دا رند نکنید

2- به وسیله ها یی که مر دمی که انفو لا نزا ی خو کی داشته اند دست زدند به ان وسیله دست نزنید اگر هم زدید بعد دستا تو ن را با اب و صا بو ن بشو یید .

3- هنگا م عطسه یا سرفه کر دن با دستما ل جلو ی دها نتا ن را بگیرید

4- هنگا م حر ف زدن با کسی که علا یمی شبیه به علا یم انفو لا نزا ی خو کی دا رد یک متر فا صله بگیرید

بله او نا یی که مدر سه می رن موا ظب با شید الن دو ستم و عمهام هم ویرو سی گر فتند ولی انفو لا نزا ی خو کی نیست . را ه ها ی دیگری هم برا ی پیشگری انفو لا نزا هست که من همینا رو نوشتم . را ستی در یک مطلب دیگر علا یم انفو لا نزا را می گم . من دیرو ز رفتم سینما فیلمش با حا ل بو د سینما اسیا در کر ما ن من کرما نیم هر کس می خوا د بدو نه اینجا کر ما ن پدرمه یه نفر از دو ستا نم قبلا بهش گفتم اگر خو دش بخو نه می فهمه کیه من با ها ش خیلی دو ستم خو ب وللش اره رفتیم زندگی شیرین بد نبو د خنده دار بو د حتما شما هم بروید . بعد رفتیم تو رینو غذا خوردیم اول می خوا ستیم بریم سو پر استا ر غذا بخوریم هما ن که شعبه ی اصلی اش در تهرا ن است ولی ان جا جا ی سو ز ن اندا ختن نبو د من این فیلما رو سینما رفتم / عا شق - دایره زنگی - ما در زن سلا م - اخرا جی ها ی 2 - خرو س جنگی - پسر تهرو نی - دربا ره ی الی - چشمک - دو خوا هر - زندگی شیرین - ده رقمی

/ 30 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رویا

سلام سلام من یه آپ جدید گذاشتم . بدوئید بیاین که مشتاقانه منتظر شنیدن نظرتون هستم[گل]

سحر

سلام خوبی به روزم یه سر بهم بزن[گل]

شیما

دخترا ... کجاییییییییییییننننن؟؟؟؟؟ خوب دلم تنگ شده دیگه! [گریه] به روزما [خنثی]

سحر

$$$$$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, *.° ? ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o .................O....° ............o°°O.....o ...........O..........O ............° o o o O ..............

کیمیا

سلام دوست عزیزم بعد از مدتها به روزم خوشحال میشم بهمم سر بزنی[گل]

آنشرلی

سلام خانوم همسایه وبلاگمو آپ کردم برات از یه کتاب نوشتم که خیلی دوسش داشتم یه کتاب که یه مدت خیلی غرق بودم تو دنیای قشنگش خوشحال میشم یه سری بهم بزنی شاد باشی و شادی بخش

مجید

$$$$$$$$ $$$$$$$$$ ##### ##### $$$$$$$$ $$$$$$$$ سلام آسانا جون... خوبی... حالا یاد گرفتی چطور پروانه بسازی خوشکله؟؟؟؟!!!

پیام

و خدایی که در این نزدیکی است سلام عزیز وبلاک خیلی زیبایی دارین که نشون از ذوق وسلیقه خوبتون داره اگر قابل دونستی بیا به وبلاگ منم یه سر بزن ونظرتو در مورد تبادل لینک بهم بگو منتظر حضور سبزتم یا علی