صفحه کلید

امو زش کا مپیو تر کا ر با صفحه کلید

یک رو ش دیگر بر ا ی فا رسی کر دن کلما ت است با ید دکمه ها ی شیفت و الت را با هم فشا ر دهیم تا فا رسی شود . اگر دوبا ره شیفت و الت را فشا ر دهیم انگلیسی می شو د . دکمه ها یی که نوشته را پاک می کنند بکس کا پ و دیلیت هستند . دکمه ی انتر نوشته را به خط بعد می برد و بزرگترین دکمه ی صفحه کلید بر ا ی فا صله است . به قسمتی که اعداد را نو شته است می گویند نا حیه ی عددی و به نا حیه یی که حروف ها را نوشته نا حیه ی حرفی می گویند .اگر بخوا هیم عدد تا یپ کنیم حتما با ید دکمه ی نا م لو ک در نا حیه ی عددی رو شن با شد وگرنه عدد تا یپ نمی کند . برا ی روشن کر دن کا مپیو تر دکمه ی رو ی کیس را اول میزنیم و بعد دکمه ی رو ی ما نیتو ر وا ما قسمت ها ی مختلف کا مپیو تر کیس مانیتور صفحه کلید و ما وس . کا مپیوتر را با استفا ده از کلید رو ی کیس نباید خا موش کرد باید دکمه ی ما نیتو ر را زد . صفحه ی او ل ویندوز میز کا ر نا م دا رد که شا مل دو بخش محیط کا ر و نوا ر وظیفه است . با دکمه ی اند به اخر خط می رویم .قلب

روم با ستا ن در کجا وا قع شد ه بو د ؟   

روم در دشت حا صلخیز ی در { لا تیو م } که بخشی از ان در حا ل حا ضر در ایتا لیا می با شد وا قع شده بود . در شمال روم قوم اتروسکا ن زندگی میکردند و در جنو ب گرو هی از مها جرا ن یو نا نی سکو نت داشتند . گرو ه ها ی کو چکتری از کشا ورزا ن از جمله { سابین ها } و { سا مین ها } نیز وجو د داشتند . دلقکعینک

چه زما نی جها ن شکل گر فت ؟    

اگر هما ن طور که ستا ره شنا سا ن عقید ه دارند عالم در حا ل بزرگتر شدن با شد با ید قبو ل کرد که در زما ن گذشته کو چکتر بو ده است . مدت ها قبل همه ی کهکشا ن ها ی جها ن می با یست در فضا ی کو چکتر فشر ده با شند . شاید انفجا ری عظیم باعث پخش شدن کهکشا نها در فضا شده با شد . این انفجا ر بزرگ با یستی در در حدو د 15000 پیش این انفجا ر بزرگ یا بیگ بنگ رو ی دا ده باشد .سوال

روما ن { دو ن کیشو ت } اثر کیست ؟     

این رو ما ن کلا سیک را { میگل دو سر وا نتس } نویسنده ی اسپا نیا یی { 1547 تا 1616 میلا دی نوشته است . } { دن کیشو ت } ما جر ا ها ی شوا لیه ای کو دن و خدمتگذا رش { سا نچو پا نزا ست } این کتا ب را نخستین رو ما ن جها ن و اغا ز گر اد بیا ت نوین دا ستا نی می دا نند .یول

لطیفه

از یکی می پر سن فر ق بین گا و و خر چیه ؟ می گه گا و هر وقت می خوا د از جا ده رد بشه او ل این طر ف و ان طر فش را نگا ه می کند بعد رد می شه ولی خر مثل گا و سر ش را پا یین می ان دا زد و بعد ر د میشه . خوشمزه

به یه نفر می گن چرا زبا ن ما دری می گن زبا ن پد ری نمی گو یند  می گه چو ن همیشه ما در صحبت می کند و مجا ل می دهد پ در حتی یک کلمه صحبت کند .    خنده

/ 3 نظر / 44 بازدید
همسفر خاطره ها

سلام وبلاگ زیبایی دارید خوشحال میشم به منم سر بزنید و نظرتون رو برام درج کنید راستی اگر مایل به تبادل لینک هستید هنگام نظر بهم بگین [خداحافظ] [تماس]

عسل

سلام رکسانا جون خوبی عزیزم؟؟؟ ممنون اومدی پیشم آره عزیزم تبادل لینک با شما برای من باعث افتخاره... [بغل][ماچ] من شما رو لینک کردم..[قلب]

پسر نوح

سلام... بخش زیادی از وبلاگتون رو خوندم... جالب بود... استفاده کردم..... فقط نکته ای رو باید بگم خدمتتون... انفجار بینگ بنگ در حدود 15 میلیارد سال نوری پیش شکل گرفته.... شما نوشته اید 15000 پیش.... [گل] خیلی وبلاگ خوبی دارید.... [گل]