نیمه شعبان

عیدتا ن مبارک

امروز روز میلاد با سعادت اما م زمان { ع } است . من ارزو ی خو شی و خوبی برای شما در این روز مبارک و زیبا می کنم . من به این مناسبت برای شما مطا لبی کوچک درباره ی غیبت صغری و کبری می نویسم . { منا بع مطا لبی که تا به حال نوشتم / 1001 پرسش 9 کتاب در یک کتاب / کتا ب ها ی روم و یو نان و ایران و مصر باستان / لطیفه ها ی شیرین / فصلنا مه ی گل نرگس / کتاب جغرا فیا سال 4 دبستان و یادگیری من از امو زشگا ه نوسا .

در غیبت صغری پنها ن زیستن اما م کوتا ه بو د . بر خی از علما اغا ز این غیبت را از همان ابتدا ی ولا دت دانسته اند . با این حساب مدت ان 74 سا ل می شود . برخی دیگر شروع ان را از شهادت اما م عسکری { ع } می دا نند که این نظریه بهتر به نظر می اید . بر این اسا س مدت غیبت صغری اما م زمان { ع } 69 سا ل بوده است . در زمان غیبت صغری ار تبا ط حضرت با مردم به طور کا مل قطع نبود و 4 نایب ایشان به ترتیب وا سطه ی حضرت و شیعیان بو دند . گا ه ممکن بود کسی حضرت را ببیند یا بشنا سد اما در غیبت کبری این امکا ن وجود ندارد و هیچ کس حق ندارد اد عا ی واسطه یا نیابت ان گو نه که در غیبت صغری بود بنماید .

اموزش کا مپیوتر       

 

اگر ایکو نها را بخو ا هیم جا به جا کنیم نشد با ید را ست کلیک کنیم گزینه ی اولی و از گزینه هایی که رو به رویش می اید ششمی را انتخا ب می کنیم تا اگر تیک داشت برود دوبا ره این کار را انجا م می دهیم و جا به جا می شود . اگر نوار وظیفه را بخوهیم جا به جا کنیم باید روی قسمت خا لی نوا روظیفه  را ست کلیک کنیم ودومی از پا یین را انتخا ب می کنیم تا تیکش برود دو باره این کار را انجا م می دهیم و جا به جا می شود . اگر ایکونها را بخوا هیم مخفی کنیم   راست کلیک کنیم گزینه ی 1 از فایل ها ی رو به رو گزینه ی 8 را انتخاب می کنیم مخفی می شود واگر بخواهیم دوباره شکل ها بیا ید همان کا ر ها را انجام می دهیم .

 

/ 2 نظر / 46 بازدید
حمایت از موجودات فضایی

با سلام آیا شما به موجودات فضایی اعتقاد دارید؟ آیا آن ها در زمین ایستگاه دارند؟ آیا به ایران آمده اند؟ چه شکلی اند؟ ما با آن ها چه می کنیم؟ برای به دست آوردنجواب سوال های خود به وبلاگ حمایت از موجودات فضایی سربزنید وبلاگی برای جلو گیری از کشتار موجودات فضایی آدرس ما: http://aufo.persianblog.ir/

آنشرلی

به نام آفريننده ي پاك ترين احساسات سلام با دنيايي پر از احساس و لطافت و دخترانگي خواستم تا دخترانه هايي شايسته ي لطافت دختر ها براتون بنويسم براتون از روزهاي داغ و خوش رنگ و جالب دخترانه گفتم گفتم و نوشتم و نشستم منتظر تويي كه يه دختري ، تا بياي و تو هم بنويسي بنويسي از روزهاي دخترانت چه خوب چه بد بنويسي براي من و همه ي دخترا منتظرتم با دلي منتظر و پر از احساس دخترانه