خو دم

سن /١٠سال

با زیگر مو ر د علا قه ی مر د / علی صا دقی - احمد پور مخبر - رضا عطا ر ا ن - محمد رضا گلزار-حسا م نوا ب صفوی-شها ب حسینی -رضا شفیعی جم - حمید لو لا یی - جوا د رضویا ن - مهرا ن مدیری - مجید صا لحی -یو سف تیمو ری -حا مد بهدا د-مصطفی زما نی -امین حیا یی

آرزوی عروسک

با زیگر زن مو رد علا قه / ویشکا اسا یش - نیو شا ضیغمی - الها م حمیدی - بهنو ش بختیا ری - حدیث فو لا دوند - النا ز شا کر دو ست - نیکی کریمی - مریم سلطا نی - مریلا زا رعی - خا له شا دو نه { ملیکا زا رعی } ترا نه علیدو ستی - گلشیفته فر ها نی -شقا یق فر هانی - شیلا خدا دا د - مهنا ز افشا ر - بهنو ش طبا طبا یی - طنا ز طبا طبا یی -

 

/ 6 نظر / 41 بازدید
شیرین

سلام عسلم مرسی از بابت لینک راستی منم شهاب حسینی رو خیلی دوست دارم. بازم بیا پیشم خوشحال می شم[ماچ]

شبنم

شما رو لینک کردم[شوخی]

شبنم

شما رو لینک کردم[شوخی]

شبنم

شما رو لینک کردم[شوخی]

شبنم

شما رو لینک کردم[شوخی]

شبنم

شما رو لینک کردم[شوخی]