گوناگون5

3اموزش کامپیوتر

برا ی فارسی کر دن کلما ت باید رو ی نوار وظیفه اف ا را بزنیم و هر زبا نی می خوا هیم انتخا ب کنیم . برا ی تا یپ کردن باید رو ی ستارت برویم و بعد ال پروگرامس وگزینه ی اکسه سوریز وبعد روی نوت پت کلیک میکنیم . ما اگر در این برنا مه بخوا هیم نوشته را بزرگ کنیم از با لا ی برنا مه گزینه ی فرومت را انتخا ب می کنیم و از ردیف اول قسمت ها یی را انتخا ب می کنیم که جلو یشان نوشته ابجد هوز { البته اگر بخوا هیم نوشته فا رسی با شد } انتخا ب می کنیم بزررگ میشود و از ردیف دوم باید بعد از انجام این کار ی که الان گفتم اندا زه را انتخا ب می کنیم .

 یو نان - لا ک پشت چه گو نه مو سیقی می نوا خت ؟
 
گفتنش نا را حت کننده است اما لا ک پشت تنها زمانی موسیقی می نواخت که مرده بود . لاک خا لی لا ک پشت برای سا خت { لیر } که سا زی شبیه چنگ امرو زی بودبه کار می رفت . نوا زند گان رشته ها را محکم به لا ک می بستند و با انگشت هر رشته را به ار تعا ش در می اوردند تا تنی را بنوا زند .   

قا نو ن افسا ید چیست ؟ 

هر گا ه یک یا چند با زیکن از یک تیم فو تبا ل هنگا م حمله به دروا زه ی حریف در جا یی از زمین قرار بگیرد که بین خط دروا زه و اخرین با زیکن تیم حریف با شد و در هما ن حا ل تو پ را یکی از افرا د تیم خو دی به او پا س بدهد افساید محسوب می شود و دا ور با دمید ن در سو ت خود دستور متوقف شد ن با زی را می دهد . اجرا ی قا نون ا فساید در با زی فوتبا ل به این دلیل است که با زیکنا ن نتوا نند بدو ن انکه زحمتی بکشند از تو پ استفا ده کنند .

چه گو نه بر گ ها ی نیلو فر ابی شنا ور می مانند ؟   

نیلوفر ها ی ابی قا لبا دا را ی برگها ی بزرگی اند که زیر ان ها هوا جمع می شود . هوا یی که زیر برگ ها جمع می شود سبب می شود تا برگ روی اب شنا ور بما ند . سا قه ی قو ی برگ ها کمک می کند تا بر گ ها ی نیلو فر ابی مستقیم با یستند و برا ی زنده ما ندن در معرض نور قرار گیرند .  

/ 0 نظر / 42 بازدید