عکسها و بیوگرافی هنرپیشگان سریال ققنوس

                 جی یونگ مین

 

 

 

اینم بیو گرا فی جیو نگ مین پسر رئیس شرکت سئو لین که پدرش اخرفیلم می میرد دلیل اینکه جیو ن فیمید جیو نگ مین یعنی پدرش نقشه کشیده تا پدر جیو ن را بکشند واو را اذیت میکرد تا سکته کرد ومرد خو ب میدونین چرا سیهو ن که با میران دوست بو د جیو ن ه با جیونگ مین دوست شد ودر اثر این اتفا ق دوستی اش به هم خورد جیونگ مین معذرت خواهی کرد ولی جیو ن قبول نکرد جیونگ مین جیو ن را خیلی دوست داشت حتی قرا ربود با هم ازدواج کنند ولی این اتفا ق ها ازدواج را به هم زد

خوب اینم بیو گرافی اش

نا م = مون یونگ هیوک 

( لغب به اریک )

متولد 16 فوریه ی 1976

شغل= خواننده - مدل - مانکن - بازیگر

وزن 71 کیلو گرم

قد 180

بایک برادر و خواهر بزرگتر از خودش زندگی میکند .

 

 

 

 

 

 

 

 

              سی هون

 

 

این یکی هم بیو گرا فی شخصیت اصلی مر د در این فیلم اسم او ن زنه که معرفی کردم جی یون است. اسم این اقا سیهو ن است که در گذشته عا شق جیو ن بو ده است ولی در طی یک دعوا بچه ای که در شکم جیو ن بو ده است می افتد وسیهو ن جیو ن را می گذا رد و می رود امریکا ا ین چها ر نفری که معرفی می کنم همه در یک دانشگا ه با هم در س می خواندند . جیو ن که دختر پو لدا ری بو د به دنبال سیهو ن در مو قعی سیهو ن به امریکا می رفت بود که پدر ش که از ازدوا ج با سیهو ن نا راضی بو د به دنبا ل جیو ن را ه می افتد تا ان را بگیرد اما تصا دف میکند و کشته می شود وزندگی جیو ن فقیر میشود وتما م دا را یی ها ی خو درا از دست می دهد همینطو ر سیهو ن ولی نا گها ن بعد از چند سا ل اتفا ق تازه و جدیدی می افتد .

خو ب اینم بیو گرا فی سیهو ن

نا م = لی سئو جین

شغل= با زیگر

وزن=65

قد=178

متو لد = 30 جو ن 1973

برا در و خوا هر کو چکتر از خو د دارد 12 سا ل هم است که با زیگر است

تحصیلا ت = نیو یو رک انیو ر سی تی

گرو ه خو نی a

زبا نها = کره ای و انگلیسی

 

 

 

 

 

 

                یون می ران

 

 

خوب اینم بیو گرا فی یو ن میرا ن خو ب این بیو گرا فی ادا مه ی داستا ن پیشه این خا نو م میران دوست بسیا ر نزدیک وصمیمی جیو ن است بله بعد از چند سا ل اقا ی سیهو ن که با میرا ن در ماشین بو ده تصا دف میکنه و ستو ن فقرا ت میران دو عدد از مهره هایش اسیب می بینه برا ی همین باید رو ی صندلی چرخدار مینشست ولی بعد از چند روز در اثر وارد شدن شوک به پا ها دوبا ره می تواند را ه برود ایشا ن عاشق سیهون میشوند وبا هم هستند وقرا ر می گذا رند ازدوا ج کنند که میرا ن مطلع میشود دو ست صمیمی اش جیو ن که پولدار بو د الا ن در محل هایی که برا ی مردم کا رمی کنند است برا ی همین او را به پیش خود می اورد و جیو ن بعد از سا ل ها سیهو ن را در خا نه ی میرا ن میبیند ولی به میرا ن خبر نمیدهن ولی میرا ن که مشکو ک بو د در کشوی سیهو ن عکسها ی عرو سی اندو را دید و شرو ع به اذا ر جیو ن میکند.

خو ب اینم بیو گرا فیش

نا م = یئونگ هیه یونگ

شغل= بازیگر

متولد= 14 دسا مبر 1973

قد=183

وزن=47

متا هل است ویک دختر ویک پسر کو چک دارد

مذحب = مسیحی

AB گرو ه خو نی

البته بگم جیو ن وسیهو ن همدیگر را هنو ز دو ست دارند وسیهو ن کمتر به میران از وقتی جیو ن امد معل می دهد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 می ران و خانواده اش

 

 

 

                    جی یون

سلا م خوبید در پست پیش عکسی گذا شتم که متعلق به با زیگری در فیلم ققنوس بود الان بیو گرا فی شخصیت ها ی اصلی فیلم را میگذا رم این فیلم تا هفته ی پیش در فارسی1 پخش می شد ولی تما م شد این بیو گرافی شخصیت نقش اول زن است که عکسش را در پست پیش دیدید

 

 

 

نا م= لی ایو ن جو

متولد 16 نوا مبر 1980

فوت= 22 فوریه 2005

شغل= طرا ح / مدل / ما نکن /

با ما در و برا در بزرگتر از خو دش زندگی می کند

قد186

وزن45

گرو ه خو نی = ا

دین = مسیحی

اما پس از یکسا ل در اپا رتما ن شخصی اش خو د را طنا ب می بندد ( دار می زند ) برا در ش هما ن شب جنا زه ی او را پیدا کرد او در اثر فشا را ت عصبی و تنش او با خا نوا ده اش بعلت با زی در سکا نسی عریا ن در فیلم ( د سکا رلت لتر ) بو ده است .

 

 

 

/ 8 نظر / 198 بازدید
مهرداد نصرتی

سلام دوستان خوب من.آمدم تا سري بهتان بزنم و سلامتان بگويم و سلامم را پاسخ بدهيد.ياحق!

حورا

سلام رکسانا جون من آپم بدو بیا.!!!

حورا

راستی این دختره که بیو گرافیشو گذاشتی همون جیون هستش؟ مرده؟

حورا

آخی بیچاره جوون مرگ شده!!!

حورا

راستی وقتی اومدی وبم یادت نره تو نظر سنجی شرکت کنی ها!!! خداحافظ!!!

ققنوس

سلام من خیلی ناراحت شدم وقتی فهمیدم مرده

نانا

خیلیییییییییییییییییییییی خوووووووووووووووووووووووب بوووووووووووووووووووووووووووووود [تایید][شیطان]