امو زش کا مپیوتر next write

بر نا مه ی دیگر برا ی تایپ کر دن اسم ورد پت است باید دوبا ره رو ی ستا رت و بعد ال پروگرا مس رو ی عکسسوری کلیک کنیم و از گزینه ها اخرین فایل ورد پت را انتخا ب کنیم . با بی که کنا ر بر نا مه است نوشته زخیم می شو د با خط کج نو شته کج می شو د با یو نو شته زیر ش خط می اید با ای رنگش را می تو ا ن عو ض کر د با بعد ی به را ست می رو د بعد ی و سط و بعد ی چپ . بعضی ازحرو ف ها رو ی صفحه کلید دو شکل دا رند مثل آ ی اگر دکمه را فشا ر دهیم آ ی بی کلا ه می اید اگر د کمه ا با شیفت فشا ر دهیم آ ی با کلا ه می اید . اگر نو شته ای را بخوا هیم با بکس کا پ پا ک کنیم نشد دیلیت را می زنیم البته دیلیت را همینجو ری می شود بر ا ی پا ک کر د ن استفا ده کنیم . اگر بخو اهیم به انگلیسی بنویسیم معمو لا با حرو ف کو چک می نو یسد اگر بخوا هیم بزرگ شو د با ید کپس لو ک را فشا ر دهیم . را ستی اگر بخوا هیم نو شته را بز رگ کنیم یا رنگش را عو ض کنیم حتما با ید نوشته انتخا ب شد ه با شد . اگر برا ی رنگ کردن نوشته را انتخا ب کردید با ید حتما یک کلیک یک جا کنید تا رنگ معلو م شو د . ا گر اشتبا هی کلمه ای پاک شد با لا ی صفحه یک فلش دو ر بر گر دا ن است اگر ان را بزنیم نوشته ها دو با ره می ایند . راستی بهتره صا دقا نه تر بگم اگر ان دکمه ها ی دو حر فی را با شیفت فشا ر دهیم با لا یی می اید ولی اگر خو د دکمه را فشا ر دهیم حرو ف پا یین می اید . هوراقهقههفرشته

 

    

/ 4 نظر / 11 بازدید
رویا

سیلامممممممممممم عسیسممممممممممممممممممممم[ماچ][قلب]

رویا

حتما جیگری فقط بگو با چه اسمی[ماچ]

رویا

فهلا بابای عسلیییییییییییی[تایید][خداحافظ]

همسفر خاطره ها

درون قلب من نام تو پیداست زبانت چون گلی خوش رنگ و زیباست مشو غمگین اگر از هم جداییم که بی مهری همیشه کار دنیاست سلام من شما را در لینک دوستان قرار دادم