عشق است 2

loveis

بر اسا س کتا ب عشق یعنی برا ی همیشه

عشق یعنی دو نفری که به هم با قته شده با شند

عشق یعنی به خطر اندا ختن همه چیز

عشق یعنی به دست او ر دن فر صت دو با ره

عشق یعنی احسا س تعهد بدو ن احسا س در دا م افتا دن

عشق یعنی تصمیم گیری با هم

عشق یعنی با هم به تسا وی رفتا ر کر دن

عشق یعنی تمیز کر دن مو ها ی ریخته در دستشو یی

عشق یعنی کسی که تو را با ور می کند

عشق یعنی وعده ها ی منظم تو جه و محبت

عشق یعنی کسی که همیشه تو را می خندا ند

عشق یعنی چا نه زدن بر سر تعدا د بچه ها یتا ن در اینده

عشق یعنی سهیم شدن در پیرو زی ها و شکست ها

عشق یعنی هیچوقت بدو ن بو سه ی شب به خیر به خوا ب نر وید

عشق یعنی سعی نکنید همیشه از دیگرا ن بهتر با شید

عشق یعنی هیچ چیز را از هم پنها ن نکنید

عشق یعنی سهیم شدن در با لا و پا یین ها

عشق یعنی خرید کر دن با هم

عشق یعنی سعی در درک کر دن  حا لت یکدیگر

عشق یعنی با هم ریلکس کر دن

عشق یعنی داوطلب شدن برا ی بیر و ن بر دن سگ خا نه در هو ا ی بد

عشق یعنی مکا لمه ی هر رو زه وقتی از او دو ر هستید

عشق یعنی کو ک نکر دن سا عت شما طه دار در رو ز تعطیل

عشق یعنی در عذر خوا هی پیش قدم شدن 

عشق یعنی هما هنگی کا مل

عشق یعنی هرازگا هی فرا مو ش کر دن ظر ف ها ی نشسته

عشق یعنی وقتی عطسه می کنید کسی به شما عا فیت با شد بگو ید

عشق یعنی پذیر فتن این که هیچ کس در شرو ع رو ز خو ش قیا فه تیست

عشق یعنی سهیم شد ن در اینه ی حما م

عشق یعنی تما شا ی تلوزیو ن در رختخوا ب

عشق یعنی کنا ر امد ن با تقصیرا ت یکدیگر

عشق یعنی سهیم شد ن در همه ی تجا رب

عشق یعنی تلفن کر دن هنگا می که نیا ز به مشو رت دا رید

عشق یعنی دا نستن این که شریک منا سبی دا رید

عشق یعنی گا هی در کنا ر هم نشستن و هیچ نگفتن

عشق یعنی همیشه برا ی هم فر صت دا شتن

عشق یعنی نگو یید من که به تو گفته بو دم

عشق یعنی کسی که به شکل ظا هر تو اهمیت بد هد

عشق یعنی زما نی که هنو ز برا ی تونا مه ی عا شقا نه بنو یسد

عشق یعنی به دقت شا نه کر دن مو ی او از رو ی یک فرق نا زک

عشق یعنی هرگز از دید ن هما ن چهره ی همیشگی خسته نشو ید

پا یا ن               

 

/ 6 نظر / 38 بازدید
خسرو

سلام بر شما خواهران گرامی و عزیز.من از وب شما خوشم اومده و شما رو لینک کردم(البته با اجازه) ...یه سری بزنید تا بعد

شبنم

سلام من میخواستم منو با نام (خواننده و رپر ها) و به این ادرس لینک کنید www.shabnamblog.blogfa.com اگر هم دوست دارید من شما رو لینک کنم تو نظرات بگید . مرسی .

رز

عشق یعنی :گم شدن در کوی دوست /هر چه در دل آرزوست ..../یک تبسم یک نگاه ...تکیه گاه وجان پناه .../ یک تیمم یک نماز .[گل]

میثم

سلام ممنون که سر زدی ! [قلب]

ذبیح اله عبدی

سایت خوبی داری یه عکاس از اردبیل