گو نا گو ن 2

یک عاشقا نه ی ارام

سا ل نو ری چیست ؟

فا صله ی بین ستا رگان بسیار زیا د تر از ان است که ستا ره شنا سان بتوا نند برا ی بیا ن ان از واحد کیلو متر ا ستفا ده کنند. به جا ی ان معمو لا از سا ل نو ری استفا ده می کنند . یک سا ل نو ری مسا فتی است که نور در یک سا ل طی می کند که تقر یبا مسا وی است با نه و نیم تریلیو ن کیلو متر .

داستا ن تخت جمشید یا پرسپو لیس چه بود ؟ایرا ن

تخت جمشید پا یتخت با عظمت هخا منشی بو د که قصر ها ی بسیا ر زیبا و با شکو هی دا شت و ثر وتمند ترین شهر دنیای ان روز به شما ر می اید . بنا ی تخت جمشید را دا ریو ش بزر گ اغا ز کرد و پسر ش خشا یا ر شا ه و نوه اش اردشیر اول ان را گستر ش داد ند . این شهر به دست اسکندر تقریبا و یرا ن شد .

ا و لین زن فضا نو رد که بو د ؟

ا و لین زنی که به سفر فضا یی رفت زنی رو سی به نا م { وا لنتینا تر شکو ا } بو د. سفر او با سفینه ی { و ستو ک 6 } در جو ن 1963 ا نجا م شد و سه روز طول کشید . در طو ل این پروا ز او توا نست 48 با ر د ور زمین بگردد.

اب از چه تشکیل شده است ؟

ا ب ما ده ی مر کبی است که از هید رو ژن و اکسیژن نشکیل شده است . در هر مو لکو ل اب اتمها ی هید رو ژن دو برا بر اتمها ی ا کسیژ ن اند . فرمو ل شیمییا یی اب ا تو اچ ا ست .

ایا خزه ها گل دارند ؟

خزه دارا ی برگ و ساقه است و لی گل ندارد . ا ما گا ه به نظر می رسد که این گیا ه شکو فه دا ده است و لی گل ان در وا قع کپسو لی پر از ها گ است که در انتها ی سا قه و شا خه ی برگ ما نند ا ن قرار دارد .

چیستا ن   

 چها ر ده کلا غ رو ی در خت بو دند شکا چی هفتا را زد . چند تا روی در خت با قی ماند ؟

کی با تری را اختراع کرد ؟

منتظر امو زش کامپیو تر در وبلاگ با شید . { کا ملا مجا نی }

بز ودی

/ 2 نظر / 50 بازدید
Spammer

Salam In Nazar Tavasote Spammer Ferestade Shode Age Doos Dari Amare Webloget 20 Barabar Beshe Mitooni Ye Spammer Ba Gheymate Besyar Monaseb Bekhari.

اینجا کرمان

قربون دختر کوچولوی قشنگم برم که خودش تک و تنها وبلاگ به این قشنگی راه انداخته....از طرف پدر و مادر