گوناگون 3

یک عا شقا نه ی ارا م

امو زش کا مپیو تر

به خط پا یین کا مپیو تر نوا ر وظیفه می گو یند . به شکل ها ی کنا ر کا مپیو تر ایکو ن می گو یند . نا م دیگر ما و س مو شوا ره است . چو ن ما نند مو ش است . کا مپیو تر وسیله ای است که کا ر ها را راحت تر انجا م می دهد . بر ای جا به جا کردن ا یکون ها با ید ر و ی هما ن چیز ی که می خوا هیم جا به جا کنیم کلیک کنیم و لش نکنیم و جا به جا یش کنیم . ما وس 3 قسمت دارد کلیک راست کلیک و دکمه ی وسط . برای خا موش کردن اول ر وی ستا رت کلیک می کنیم مربع قرمز پا یین را انتخاب می کنیم واز سه مربعی که می اید دو می را انتخاب می کنیم . اگر روی ایکونی 1 بار کلیک کنیم فقط رنگ ان چیز عوض می شو د اما اگر 2 با ر کلیک کنیم صفحه با ز می شو د . ا گر برنا مه ای را بخوا هیم ببندیم رویش راست کلیک می کنیم و کلز را می زنیم .

چرا مصری ها مرده های خود را مو میایی می کردند ؟  مصر

مو میا یی جسد مرده ای است که خشک شده و به همین دلیل هزا ران سا ل دوام می اورد . مصری ها معتقد بودند که مرده به دنیایی دیگر سفر می کند و در ان جا به بدنش نیاز دارد . انان نمی خوا ستند هیچ تکه ای گم شود .

اولین سفینه کی به فضا پرتاب شد ؟

 ا ولین موشکی که به ان سوی جو رفت یک موشک امریکایی بود که در سال 1949 پرتاب شد . ا ما اولین سفینه ی فضایی ماهوا ره ای بو د که در مدا ر زمین قرار گرفت . این ماهواره که متعلق به شو روی سابق بو د و اسپو تنیک 1 نا میده می شد در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب شد . این سفینه هیچ انسان یا حیوا نی را حمل نمی کرد اما مجهز به دستگا ه ها یی بود که اطلاعات را به وسیله ی رادیو به زمین می فرستا دند .

چیستان      

ایا پیر وفا دار نام انسان است ؟

سنگ گرانیت جز سنگ ها ی اذرین است ؟       

/ 0 نظر / 24 بازدید