نقا شی

آ مو ز ش کا مپیو تر

بر نا مه ی نقا شی

بر ا ی کشید ن نقا شی رو ی ستا رت او ل می رو یم و بعد ا ل پرو گرا مس و بعد رو ی عکسسو ریز می رو یم و گزینه ی پینت را انتخا ب می کنیم . اما شکل ها ی گو شه من از با لا به پا یین و از را ست به چپ می گم اولی برا ی کشید ن مر بع نقطه نقطه است / دو می برا ی بر ید ن است قیچی است هر جو ر بکشیم می بر د / بعد ی اسپره ی رنگ است و شکل را یه سره رنگ می کند / بعد ی اش پا ک کن است برا ی پا ک کر د ن / بعد ی ذ ره بین است از اندا زه ها ی پا یین یکی را انتخا ب می کنیم در سیو کر دن نقا شی مثل هما ن سیو کر دن نو شته است ولی اگر اندا زه را بز رگ کنیم بعد سیو ش کنیم دا خل ما ی پیکچر می رو د و کو چک می شو د سعی کنید زیا د بز رگش نکنید یا هما ن ان دا زه ی او ل با شد یا 2 ضر به در / بعد ی چیز خا صی نیست / بعد ی مدا د اس ت با نو ک کلفت یعنی کلفت می کشد / بعد ی مدا د است با نو ک با ریک یعنی با ریک می کشد / با حر و ف ای که آ ن جا ست می توا نیم چی زی در کنا ر نقا شی بنویسیم اگر از قسمت ها یی که پا یین می اید او لی را انتخا ب کنیم زیر نو شته سفید می شو د یعنی اگر از قسمتی از نقا شی بخوا هیم بنو یسیم ان قسمت نقا شی سفید می شو د ولی اگر پا یینی را انتخا ب کنیم نه هما نطو ر می ما ند / با اسپره ی بعد ی می شو د نقطه نقطه ر تگ کر د دو ر و نز دیک بو دنش هم از فا یل ها ی پا یین می شو د انتخا ب کر د / بعد ی خط کج می کشد / بعد ی خط صا ف / بعد ی چند ضلعی می کشد / را ستی او لی برا ی کشی دن مستطیل نقطه نقطه است و شکل بعد ی برا ی کشید ن مر بع یا مستطیل است البته دیگر نقطه نقطه نیستند / بعد ی مر بع و مستطیل سر گر د می کشد / بعد ی هم دا یر ه یا بیضی می کشد / نا م دیگر حر ق کا را کتر است . اگر بقیه ی مربع ها یی که در کنا ر مربع  خا مو ش کر دن هستند اولی اگر از خامو ش کر دن پشیما ن شدیم کلیکش می کنیم خا مو ش می شو د ولی اگر دکمه ی کیس و کا مپیو تر را بزنیم دیگر لا زم به صبر کر دن نیست می اید صفحه ی اصلی دو می بر ا ی خا مو ش کر دن و سومی بر ی اینکه کا ملا خامو ش نشو د فقط برا ی چند لحظه اینجو ری بر ق هم هدر نمی رو د بعد اگر خوا ستیم بیا ییم پا ی کا مپیو تر به ما و س دست می زنیم دکمه ها ی صفحه کلید را هم می زنیم بهد از چند لحظه صفحه می اید . 

       

/ 38 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هانیه

سلام دوست من. ممنون که به وبم اومدی و نظر گذاشتی[لبخند] منو با اسم "شیطون عاشق" بلینک و بگو با چه اسمی لینکت کنم؟ بازم به وبم بیا[خداحافظ]

مشکی رنگ عشقه

[گل] [گل] [گل] سلام ای تنها بهونه واسه ی نفس کشیدن هنوزم پر می کشه دل برای به تو رسیدن واسه ی جواب نامت می دونم که خیلی دیره بذا به حساب غربت نکنه دلت بگیره [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] منتظرم

حورا

سلام ركسانا و كيانا!! من آپم بدوييد بيايد!!

شوك

سلام به دوتا ابجي باحال . . . . . . . . . . . . . ميتونين بياين بهم سر بزنين اخه ديگه وقت ندارم زياد آپ كنم مطالب اين روزها يك مطلب گلچينه اخه نه اين كه كار ما هم تو مغازه شلوغ شده اخه كتابفروشي تو اين فصل واييييييييييي خوب ديگه دعوتتون كردم مي خوام برم خونمون باي

شوك

سلام به دوتا ابجي باحال . . . . . . . . . . . . . ميتونين بياين بهم سر بزنين اخه ديگه وقت ندارم زياد آپ كنم مطالب اين روزها يك مطلب گلچينه اخه نه اين كه كار ما هم تو مغازه شلوغ شده اخه كتابفروشي تو اين فصل واييييييييييي خوب ديگه دعوتتون كردم مي خوام برم خونمون باي

نـــــیکی

سلام خواهران غریببببببببببببب[قهقهه] شوخی کردم عزیزای من شما چند سالتونه؟؟ من که13 سالمه میگم شما آیدی داری؟؟؟؟؟ وبتون عالیههههههههههههه راستی اسماتون خیلی قشنگهههههههههههه[دست]

نـــــیکی

[خداحافظ]

شیما

سلام خانومی به روزم .با فرشته ها..[شوخی]

سیما

سلام دو تا آبجی گل خوبید؟ کاش یکم درباره خودتون بنویسید[نیشخند]