یک عاشقانه آرام

عیدتا ن مبارک

امروز روز میلاد با سعادت اما م زمان { ع } است . من ارزو ی خو شی و خوبی برای شما در این روز مبارک و زیبا می کنم . من به این مناسبت برای شما مطا لبی کوچک درباره ی غیبت صغری و کبری می نویسم . { منا بع مطا لبی که تا به حال نوشتم / 1001 پرسش 9 کتاب در یک کتاب / کتا ب ها ی روم و یو نان و ایران و مصر باستان / لطیفه ها ی شیرین / فصلنا مه ی گل نرگس / کتاب جغرا فیا سال 4 دبستان و یادگیری من از امو زشگا ه نوسا .

در غیبت صغری پنها ن زیستن اما م کوتا ه بو د . بر خی از علما اغا ز این غیبت را از همان ابتدا ی ولا دت دانسته اند . با این حساب مدت ان 74 سا ل می شود . برخی دیگر شروع ان را از شهادت اما م عسکری { ع } می دا نند که این نظریه بهتر به نظر می اید . بر این اسا س مدت غیبت صغری اما م زمان { ع } 69 سا ل بوده است . در زمان غیبت صغری ار تبا ط حضرت با مردم به طور کا مل قطع نبود و 4 نایب ایشان به ترتیب وا سطه ی حضرت و شیعیان بو دند . گا ه ممکن بود کسی حضرت را ببیند یا بشنا سد اما در غیبت کبری این امکا ن وجود ندارد و هیچ کس حق ندارد اد عا ی واسطه یا نیابت ان گو نه که در غیبت صغری بود بنماید .

اموزش کا مپیوتر       

 

اگر ایکو نها را بخو ا هیم جا به جا کنیم نشد با ید را ست کلیک کنیم گزینه ی اولی و از گزینه هایی که رو به رویش می اید ششمی را انتخا ب می کنیم تا اگر تیک داشت برود دوبا ره این کار را انجا م می دهیم و جا به جا می شود . اگر نوار وظیفه را بخوهیم جا به جا کنیم باید روی قسمت خا لی نوا روظیفه  را ست کلیک کنیم ودومی از پا یین را انتخا ب می کنیم تا تیکش برود دو باره این کار را انجا م می دهیم و جا به جا می شود . اگر ایکونها را بخوا هیم مخفی کنیم   راست کلیک کنیم گزینه ی 1 از فایل ها ی رو به رو گزینه ی 8 را انتخاب می کنیم مخفی می شود واگر بخواهیم دوباره شکل ها بیا ید همان کا ر ها را انجام می دهیم .

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٧ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس