یک عاشقانه آرام

یک عاشقا نه ی ارام

سا ل نو ری چیست ؟

فا صله ی بین ستا رگان بسیار زیا د تر از ان است که ستا ره شنا سان بتوا نند برا ی بیا ن ان از واحد کیلو متر ا ستفا ده کنند. به جا ی ان معمو لا از سا ل نو ری استفا ده می کنند . یک سا ل نو ری مسا فتی است که نور در یک سا ل طی می کند که تقر یبا مسا وی است با نه و نیم تریلیو ن کیلو متر .

داستا ن تخت جمشید یا پرسپو لیس چه بود ؟ایرا ن

تخت جمشید پا یتخت با عظمت هخا منشی بو د که قصر ها ی بسیا ر زیبا و با شکو هی دا شت و ثر وتمند ترین شهر دنیای ان روز به شما ر می اید . بنا ی تخت جمشید را دا ریو ش بزر گ اغا ز کرد و پسر ش خشا یا ر شا ه و نوه اش اردشیر اول ان را گستر ش داد ند . این شهر به دست اسکندر تقریبا و یرا ن شد .

ا و لین زن فضا نو رد که بو د ؟

ا و لین زنی که به سفر فضا یی رفت زنی رو سی به نا م { وا لنتینا تر شکو ا } بو د. سفر او با سفینه ی { و ستو ک 6 } در جو ن 1963 ا نجا م شد و سه روز طول کشید . در طو ل این پروا ز او توا نست 48 با ر د ور زمین بگردد.

اب از چه تشکیل شده است ؟

ا ب ما ده ی مر کبی است که از هید رو ژن و اکسیژن نشکیل شده است . در هر مو لکو ل اب اتمها ی هید رو ژن دو برا بر اتمها ی ا کسیژ ن اند . فرمو ل شیمییا یی اب ا تو اچ ا ست .

ایا خزه ها گل دارند ؟

خزه دارا ی برگ و ساقه است و لی گل ندارد . ا ما گا ه به نظر می رسد که این گیا ه شکو فه دا ده است و لی گل ان در وا قع کپسو لی پر از ها گ است که در انتها ی سا قه و شا خه ی برگ ما نند ا ن قرار دارد .

چیستا ن   

 چها ر ده کلا غ رو ی در خت بو دند شکا چی هفتا را زد . چند تا روی در خت با قی ماند ؟

کی با تری را اختراع کرد ؟

منتظر امو زش کامپیو تر در وبلاگ با شید . { کا ملا مجا نی }

بز ودی

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱۳ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس