یک عاشقانه آرام

                 جی یونگ مین

 

 

 

اینم بیو گرا فی جیو نگ مین پسر رئیس شرکت سئو لین که پدرش اخرفیلم می میرد دلیل اینکه جیو ن فیمید جیو نگ مین یعنی پدرش نقشه کشیده تا پدر جیو ن را بکشند واو را اذیت میکرد تا سکته کرد ومرد خو ب میدونین چرا سیهو ن که با میران دوست بو د جیو ن ه با جیونگ مین دوست شد ودر اثر این اتفا ق دوستی اش به هم خورد جیونگ مین معذرت خواهی کرد ولی جیو ن قبول نکرد جیونگ مین جیو ن را خیلی دوست داشت حتی قرا ربود با هم ازدواج کنند ولی این اتفا ق ها ازدواج را به هم زد

خوب اینم بیو گرافی اش

نا م = مون یونگ هیوک 

( لغب به اریک )

متولد 16 فوریه ی 1976

شغل= خواننده - مدل - مانکن - بازیگر

وزن 71 کیلو گرم

قد 180

بایک برادر و خواهر بزرگتر از خودش زندگی میکند .

 

 

 

 

 

 

 

 

              سی هون

 

 

این یکی هم بیو گرا فی شخصیت اصلی مر د در این فیلم اسم او ن زنه که معرفی کردم جی یون است. اسم این اقا سیهو ن است که در گذشته عا شق جیو ن بو ده است ولی در طی یک دعوا بچه ای که در شکم جیو ن بو ده است می افتد وسیهو ن جیو ن را می گذا رد و می رود امریکا ا ین چها ر نفری که معرفی می کنم همه در یک دانشگا ه با هم در س می خواندند . جیو ن که دختر پو لدا ری بو د به دنبال سیهو ن در مو قعی سیهو ن به امریکا می رفت بود که پدر ش که از ازدوا ج با سیهو ن نا راضی بو د به دنبا ل جیو ن را ه می افتد تا ان را بگیرد اما تصا دف میکند و کشته می شود وزندگی جیو ن فقیر میشود وتما م دا را یی ها ی خو درا از دست می دهد همینطو ر سیهو ن ولی نا گها ن بعد از چند سا ل اتفا ق تازه و جدیدی می افتد .

خو ب اینم بیو گرا فی سیهو ن

نا م = لی سئو جین

شغل= با زیگر

وزن=65

قد=178

متو لد = 30 جو ن 1973

برا در و خوا هر کو چکتر از خو د دارد 12 سا ل هم است که با زیگر است

تحصیلا ت = نیو یو رک انیو ر سی تی

گرو ه خو نی a

زبا نها = کره ای و انگلیسی

 

 

 

 

 

 

                یون می ران

 

 

خوب اینم بیو گرا فی یو ن میرا ن خو ب این بیو گرا فی ادا مه ی داستا ن پیشه این خا نو م میران دوست بسیا ر نزدیک وصمیمی جیو ن است بله بعد از چند سا ل اقا ی سیهو ن که با میرا ن در ماشین بو ده تصا دف میکنه و ستو ن فقرا ت میران دو عدد از مهره هایش اسیب می بینه برا ی همین باید رو ی صندلی چرخدار مینشست ولی بعد از چند روز در اثر وارد شدن شوک به پا ها دوبا ره می تواند را ه برود ایشا ن عاشق سیهون میشوند وبا هم هستند وقرا ر می گذا رند ازدوا ج کنند که میرا ن مطلع میشود دو ست صمیمی اش جیو ن که پولدار بو د الا ن در محل هایی که برا ی مردم کا رمی کنند است برا ی همین او را به پیش خود می اورد و جیو ن بعد از سا ل ها سیهو ن را در خا نه ی میرا ن میبیند ولی به میرا ن خبر نمیدهن ولی میرا ن که مشکو ک بو د در کشوی سیهو ن عکسها ی عرو سی اندو را دید و شرو ع به اذا ر جیو ن میکند.

خو ب اینم بیو گرا فیش

نا م = یئونگ هیه یونگ

شغل= بازیگر

متولد= 14 دسا مبر 1973

قد=183

وزن=47

متا هل است ویک دختر ویک پسر کو چک دارد

مذحب = مسیحی

AB گرو ه خو نی

البته بگم جیو ن وسیهو ن همدیگر را هنو ز دو ست دارند وسیهو ن کمتر به میران از وقتی جیو ن امد معل می دهد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 می ران و خانواده اش

 

 

 

                    جی یون

سلا م خوبید در پست پیش عکسی گذا شتم که متعلق به با زیگری در فیلم ققنوس بود الان بیو گرا فی شخصیت ها ی اصلی فیلم را میگذا رم این فیلم تا هفته ی پیش در فارسی1 پخش می شد ولی تما م شد این بیو گرافی شخصیت نقش اول زن است که عکسش را در پست پیش دیدید

 

 

 

نا م= لی ایو ن جو

متولد 16 نوا مبر 1980

فوت= 22 فوریه 2005

شغل= طرا ح / مدل / ما نکن /

با ما در و برا در بزرگتر از خو دش زندگی می کند

قد186

وزن45

گرو ه خو نی = ا

دین = مسیحی

اما پس از یکسا ل در اپا رتما ن شخصی اش خو د را طنا ب می بندد ( دار می زند ) برا در ش هما ن شب جنا زه ی او را پیدا کرد او در اثر فشا را ت عصبی و تنش او با خا نوا ده اش بعلت با زی در سکا نسی عریا ن در فیلم ( د سکا رلت لتر ) بو ده است .

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٩/٢۸ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس