یک عاشقانه آرام

سلا م

من مدتی نبو دم چو ن کا مپیو تر م ویرو س داشت بعد مشق داشتم کا ر داشتم تا زه یه عالمه فیلم بو د با ید می دیدم شما مسا فرا ن و دل نوا زا ن را می بینید من می بینم خیلی با حا لن شا ید برا ی این مطلب عکس هم بگذا رم چو ن یا د گر فتم . خو ب از مدرسه با ید عر ض کنم که خیلی خو ش می گذره من خبر نگا ر مدرسه شدم فردا هم با ید در بو فه ی مدرسه کا ر کنم . یه دو ستی دارم خیلی پر رو یه 3 هفته است مسئو ل بو فه است ولی هنو ز به من می گه من هنو ز خا نو م میر حسینی گفته مسئو ل بو فه ام حا لا چنا ن می زنم تو ذو قش که تا عمر دا ره یا دش نره را ستی من دیرو ز امتحا ن ریا ضی دا شتم می دو نید چند شدم نخندیدا در س می خو نم ولی ریا ضی کلا س 5 همش کسره من مطنفرم این نمره را گر فتم

13/75

دیدین این نمره ام بو د .

خو ب در با ره ی انفو لا نزا ی نو ع

A

یا انفو لا نزا ی خو کی با ید

با ید بگم خیلی موا ظب با شید

1- دست ندهید ورو بو سی با کسا نی که علا یمی که شبیه به انفو لا نزا ی خو کی دا رند نکنید

2- به وسیله ها یی که مر دمی که انفو لا نزا ی خو کی داشته اند دست زدند به ان وسیله دست نزنید اگر هم زدید بعد دستا تو ن را با اب و صا بو ن بشو یید .

3- هنگا م عطسه یا سرفه کر دن با دستما ل جلو ی دها نتا ن را بگیرید

4- هنگا م حر ف زدن با کسی که علا یمی شبیه به علا یم انفو لا نزا ی خو کی دا رد یک متر فا صله بگیرید

بله او نا یی که مدر سه می رن موا ظب با شید الن دو ستم و عمهام هم ویرو سی گر فتند ولی انفو لا نزا ی خو کی نیست . را ه ها ی دیگری هم برا ی پیشگری انفو لا نزا هست که من همینا رو نوشتم . را ستی در یک مطلب دیگر علا یم انفو لا نزا را می گم . من دیرو ز رفتم سینما فیلمش با حا ل بو د سینما اسیا در کر ما ن من کرما نیم هر کس می خوا د بدو نه اینجا کر ما ن پدرمه یه نفر از دو ستا نم قبلا بهش گفتم اگر خو دش بخو نه می فهمه کیه من با ها ش خیلی دو ستم خو ب وللش اره رفتیم زندگی شیرین بد نبو د خنده دار بو د حتما شما هم بروید . بعد رفتیم تو رینو غذا خوردیم اول می خوا ستیم بریم سو پر استا ر غذا بخوریم هما ن که شعبه ی اصلی اش در تهرا ن است ولی ان جا جا ی سو ز ن اندا ختن نبو د من این فیلما رو سینما رفتم / عا شق - دایره زنگی - ما در زن سلا م - اخرا جی ها ی 2 - خرو س جنگی - پسر تهرو نی - دربا ره ی الی - چشمک - دو خوا هر - زندگی شیرین - ده رقمی

نوشته شده در ۱۳۸۸/۸/۳ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس