یک عاشقانه آرام

ا ر دک ها ی چا ق

با تر جمه ی خو د من اگر بد است ببخشید

را ستی قبلش با ید بگم من همزما ن با کلا س کا مپیو تر می گم و وقتی تر م جدید شرو ع شد ادا مه را می گو یم /

 

ا ردک ها در خیا با ن سا حل زند گی می کنند مر دم خیا با ن سا حل شما ره ی 1 می گویند ار دک ها نمی توا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند مر دم خیا با ن سا حل شما ره ی 9 هم می گو یند ارد ک ها نمی توا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند وما با ید به ان ها غذا دهیم . ا قا ی ما یک در خیا با ن سا حل شما ره ی 5 گفت ار دک ها نمیتوا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند و ما با ید به ان ها غذا دهیم . و همه ی مر دم خیا با ن سا حل به ان ها غذا می دا دند. ار دک ها هر رو ز چا ق می شدند . چا قتر و چا قتر می شد ند و سگ می امد وبه سا حل ار دک ها حمله می کر د و ار دک ها را شکا ر می کر د ان ها انقدر چا ق بو دنند که نمی توا نستد پروا ز کنند . ار دک ها رو ی شن ریزه ها افتا دند ا ن ها رو ی شن ریزه ها به زمین خو ردند و شن ریزه روی منقا رها و تو ی پر ها یشا ن رفت . ا قا ی ما یک به مر دم خیا با ن سا حل گفت ار دک ها خیلی چا ق شده اند ما چه کا رکنیم ؟ یک خا نو م گفت می توا نیم ا نها را به با شگا ه ور زشی ببریم . ا قا ی ما یک گفت ما نمی توا نیم ان ها را به با شگا ه ور زشی ببریم با شگا ه ورزشی ما ل مر دم است . یک مر د گفت ما نمی توا نیم ان ها را به مد رسه ی ر ژیم ببریم ؟ ما نمی توا نیم ان ها را به مد رسه ی رژ یم ببریم این مد رسه ما ل مر دم است .اقا ی ما یک گفت نمی دو نم ما می توا نستیم یک جد ول غذا یی برا ی ار دک ها در ست کنیم . مر دم گفتند کی به ان ها در یکشنبه غذا می دهد ؟ ا قا ی ما یک گفت در شنبه ویکشنبه { رو زها تعطیلی یهو دی ها و مسیحی ها } خو د ار دک ها می توا نند غذا پیدا کنند .

جد و ل ار دک ها جد و ل غذا ی ار دک ها

سا حل شما ره ی 1 دو شنبه

سا حل شما ره ی 2 سه شنبه

سا حل شما ره ی 3 چها ر شنبه

سا حل شما ره ی 4 پنجشنبه

سا حل شما ره ی 5 جمعه

ا ر دک ها یکشنبه

ار دک ها شنبه

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/۸ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس