یک عاشقانه آرام

آ مو ز ش کا مپیو تر

بر نا مه ی نقا شی

بر ا ی کشید ن نقا شی رو ی ستا رت او ل می رو یم و بعد ا ل پرو گرا مس و بعد رو ی عکسسو ریز می رو یم و گزینه ی پینت را انتخا ب می کنیم . اما شکل ها ی گو شه من از با لا به پا یین و از را ست به چپ می گم اولی برا ی کشید ن مر بع نقطه نقطه است / دو می برا ی بر ید ن است قیچی است هر جو ر بکشیم می بر د / بعد ی اسپره ی رنگ است و شکل را یه سره رنگ می کند / بعد ی اش پا ک کن است برا ی پا ک کر د ن / بعد ی ذ ره بین است از اندا زه ها ی پا یین یکی را انتخا ب می کنیم در سیو کر دن نقا شی مثل هما ن سیو کر دن نو شته است ولی اگر اندا زه را بز رگ کنیم بعد سیو ش کنیم دا خل ما ی پیکچر می رو د و کو چک می شو د سعی کنید زیا د بز رگش نکنید یا هما ن ان دا زه ی او ل با شد یا 2 ضر به در / بعد ی چیز خا صی نیست / بعد ی مدا د اس ت با نو ک کلفت یعنی کلفت می کشد / بعد ی مدا د است با نو ک با ریک یعنی با ریک می کشد / با حر و ف ای که آ ن جا ست می توا نیم چی زی در کنا ر نقا شی بنویسیم اگر از قسمت ها یی که پا یین می اید او لی را انتخا ب کنیم زیر نو شته سفید می شو د یعنی اگر از قسمتی از نقا شی بخوا هیم بنو یسیم ان قسمت نقا شی سفید می شو د ولی اگر پا یینی را انتخا ب کنیم نه هما نطو ر می ما ند / با اسپره ی بعد ی می شو د نقطه نقطه ر تگ کر د دو ر و نز دیک بو دنش هم از فا یل ها ی پا یین می شو د انتخا ب کر د / بعد ی خط کج می کشد / بعد ی خط صا ف / بعد ی چند ضلعی می کشد / را ستی او لی برا ی کشی دن مستطیل نقطه نقطه است و شکل بعد ی برا ی کشید ن مر بع یا مستطیل است البته دیگر نقطه نقطه نیستند / بعد ی مر بع و مستطیل سر گر د می کشد / بعد ی هم دا یر ه یا بیضی می کشد / نا م دیگر حر ق کا را کتر است . اگر بقیه ی مربع ها یی که در کنا ر مربع  خا مو ش کر دن هستند اولی اگر از خامو ش کر دن پشیما ن شدیم کلیکش می کنیم خا مو ش می شو د ولی اگر دکمه ی کیس و کا مپیو تر را بزنیم دیگر لا زم به صبر کر دن نیست می اید صفحه ی اصلی دو می بر ا ی خا مو ش کر دن و سومی بر ی اینکه کا ملا خامو ش نشو د فقط برا ی چند لحظه اینجو ری بر ق هم هدر نمی رو د بعد اگر خوا ستیم بیا ییم پا ی کا مپیو تر به ما و س دست می زنیم دکمه ها ی صفحه کلید را هم می زنیم بهد از چند لحظه صفحه می اید . 

       

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/٢ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس