یک عاشقانه آرام

love is

بر اسا س بر اسا س کتا ب { عشق یعنی در هو ا ست }

عشق یعنی او لین با ری که چشمتا ن به هم می افتد

عشق یعنی او لین حر کت

عشق یعنی تسلیم نشدن

عشق یعنی خوا ستن

عشق یعنی ان بو سه ی او ل

عشق یعنی یک تصمیم بز رگ

عشق یعنی شرو ع کر دن با هیچ چیز به غیر از هم دیگر

عشق یعنی یک با ر دیگر هما ن کار را با من بکن

عشق یعنی یک تعطیلا ت اخر هفته ی عا شقا نه و بر نا مه ریز ی نشد ه

عشق یعنی وقتی که از همنشینی هم لذت ببرید

عشق یعنی کمی نو ر شمع

عشق یعنی خو د را دو بچه احسا س کر دن

عشق یعنی نا مه ای طو لا نی و لطیف

عشق یعنی حر کتی خو د جو ش بی ان که از پیش فکر ش را کر ده با شی

عشق یعنی یک را ز

عشق یعنی در خششی از درو ن

عشق یعنی سا عت شما ری برا ی دیداراو

عشق یعنی دسته گلی از طر ف یک نا شنا س

عشق یعنی کسی که برا ی دیدنش بی صبر ی می کنی

عشق یعنی چیزی که تو را شگفت زده می کند

عشق یعنی بر ق گر فتگی

عشق یعنی هر رو ز را شا یسته ی زیستن کر دن

عشق یعنی چیزی که تو را نا گها ن تکا ن می دهد

عشق یعنی وقتی که یک بو سه کا فی نبا شد

عشق یعنی دردی شیرین

عشق یعنی هر رو ز را در تقویمت علا مت زدن

عشق یعنی وقتی کسی تو را بغل می کند

عشق یعنی وقتی قلبت یک ضر به از زد ن با ز بما ند

عشق یعنی کمی رو یا

عشق یعنی سعی در ارا ستگی

عشق یعنی وقتی نمی توا نی به کس دیگری فکر کنی

عشق یعنی بی تو جه بی تو جه بو دن نسبت به دنیا ی پیرا مو ن

عشق یعنی جشن گر فتن بدو ن هیچ منا سبتی

عشق یعنی وقتی که تنها گو شه چشمی کا فی با شد

عشق یعنی صید یک عمر

عشق یعنی لذت بر دن از منا ظر

عشق ینی سقو ط برا ی یکدیگر

عشق یعنی فرا مو ش کرد ن زما ن وقتی که با هم هستید

عشق یعنی کا رتی برا ی رو زی خا ص

عشق یعنی یک کا رت وا لنتا ین از دو ر               

  

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢۸ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس