یک عاشقانه آرام

مصر - چرا اهرا م را سا ختند ؟    

هرم ها مقبره ها ی عظیم فر عو ن ها و دیگر مر دم بسیا ر مهم مصر بو دند . هیچکس دقیقا نمی دا ند که چرا این مقبر ه ها را به شکل هرم می سا ختند . بعضی ها فکر می کنند ان ها را می سا ختند تا به سو ی خو رشید و ستا ره ها اشا ره کنند و به این تر تیب رو ح  مر ده ها می تو انست مثل مو شک به سو ی اسما ن پروا ز کند . ماچشیطانوقت تمام

چرا زمین گر د است ؟ 

زمین به هما ن دلیلی گر د است که قطر ه ی با را ن یا حبا ب گر د است . هر سیا ل در شرا یط خا صی به کروی شد ن تما یل پیدا می کند و این در صو رتی است که از با لا به پا یین سقو ط کند و یا حا لت شنا ور دا شته با شد . زمین در ابتدا ی شکل گیر ی مذا ب بو د . به همین دلیل شنا ور بو دن ا ن در فضا با عث شد که شکل کرو ی به خو د بگیر د و زما نی که موا د مذا ب سر د و سخت شد ند زمین شکل خو د را حفظ کرد . سوالچشمنیشخند

چرا گا هی سکسکه می کنیم ؟   

سکسکه معمو لا از غذا یی که کا ملا هضم نشده است نا شی می شو د . این هضم نشد ن سبب می شو د که دیا فرا گم تحریک شو د . دیا فرا گم ما هیچه ی بز رگی است که در دم و با زد م به لر زه در می اید و شما را به تنفس شد ید و نا گها نی که هما ن سکسکه است وا می دا رد . یولمتفکرعینک

لطیفه

یه رو ز یه نفر قر ص خو ا ب اور نصفه می خو ره تا صبح یک چشمی می خو ا بد . خنده

یه اخو نده با خیا ط از دوا ج می کند یه با ر دیرشو ن می شه کتا ب ها را جا به جا بر می دا رند اخو ند می گه به مر دمی که او ن جا هستند هر چه من گفتم بگین ا بو الفضل ابو الفضل شر و ع می کنه می گه اختر خا نم دو ر کمر 2 سا نتیمتر ابو الفضل ابو الفضل   لبخند

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢٤ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس