یک عاشقانه آرام

امو زش کا مپیو تر کا ر با صفحه کلید

یک رو ش دیگر بر ا ی فا رسی کر دن کلما ت است با ید دکمه ها ی شیفت و الت را با هم فشا ر دهیم تا فا رسی شود . اگر دوبا ره شیفت و الت را فشا ر دهیم انگلیسی می شو د . دکمه ها یی که نوشته را پاک می کنند بکس کا پ و دیلیت هستند . دکمه ی انتر نوشته را به خط بعد می برد و بزرگترین دکمه ی صفحه کلید بر ا ی فا صله است . به قسمتی که اعداد را نو شته است می گویند نا حیه ی عددی و به نا حیه یی که حروف ها را نوشته نا حیه ی حرفی می گویند .اگر بخوا هیم عدد تا یپ کنیم حتما با ید دکمه ی نا م لو ک در نا حیه ی عددی رو شن با شد وگرنه عدد تا یپ نمی کند . برا ی روشن کر دن کا مپیو تر دکمه ی رو ی کیس را اول میزنیم و بعد دکمه ی رو ی ما نیتو ر وا ما قسمت ها ی مختلف کا مپیو تر کیس مانیتور صفحه کلید و ما وس . کا مپیوتر را با استفا ده از کلید رو ی کیس نباید خا موش کرد باید دکمه ی ما نیتو ر را زد . صفحه ی او ل ویندوز میز کا ر نا م دا رد که شا مل دو بخش محیط کا ر و نوا ر وظیفه است . با دکمه ی اند به اخر خط می رویم .قلب

روم با ستا ن در کجا وا قع شد ه بو د ؟   

روم در دشت حا صلخیز ی در { لا تیو م } که بخشی از ان در حا ل حا ضر در ایتا لیا می با شد وا قع شده بود . در شمال روم قوم اتروسکا ن زندگی میکردند و در جنو ب گرو هی از مها جرا ن یو نا نی سکو نت داشتند . گرو ه ها ی کو چکتری از کشا ورزا ن از جمله { سابین ها } و { سا مین ها } نیز وجو د داشتند . دلقکعینک

چه زما نی جها ن شکل گر فت ؟    

اگر هما ن طور که ستا ره شنا سا ن عقید ه دارند عالم در حا ل بزرگتر شدن با شد با ید قبو ل کرد که در زما ن گذشته کو چکتر بو ده است . مدت ها قبل همه ی کهکشا ن ها ی جها ن می با یست در فضا ی کو چکتر فشر ده با شند . شاید انفجا ری عظیم باعث پخش شدن کهکشا نها در فضا شده با شد . این انفجا ر بزرگ با یستی در در حدو د 15000 پیش این انفجا ر بزرگ یا بیگ بنگ رو ی دا ده باشد .سوال

روما ن { دو ن کیشو ت } اثر کیست ؟     

این رو ما ن کلا سیک را { میگل دو سر وا نتس } نویسنده ی اسپا نیا یی { 1547 تا 1616 میلا دی نوشته است . } { دن کیشو ت } ما جر ا ها ی شوا لیه ای کو دن و خدمتگذا رش { سا نچو پا نزا ست } این کتا ب را نخستین رو ما ن جها ن و اغا ز گر اد بیا ت نوین دا ستا نی می دا نند .یول

لطیفه

از یکی می پر سن فر ق بین گا و و خر چیه ؟ می گه گا و هر وقت می خوا د از جا ده رد بشه او ل این طر ف و ان طر فش را نگا ه می کند بعد رد می شه ولی خر مثل گا و سر ش را پا یین می ان دا زد و بعد ر د میشه . خوشمزه

به یه نفر می گن چرا زبا ن ما دری می گن زبا ن پد ری نمی گو یند  می گه چو ن همیشه ما در صحبت می کند و مجا ل می دهد پ در حتی یک کلمه صحبت کند .    خنده

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢۳ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس