یک عاشقانه آرام

چرا بعضی از حشرات رنگ ها ی بسیا ر شفا فی دارند ؟

بسیا ری از حشرات با رنگ ها ی شفا ف تزیین شده اند مصل خطو ط زرد و سیا ه بدن زنبور ها ی عسل و معمو لی همچنین بسیاری از این حشرات برا ق سمی اند و نیش دارند . این رنگ ها اخطا ری برا ی پرندگا ن و حیوا نا ت دیگر محسو ب می شود تا به این حشرا ت نز دیک نشوند .

لطیفه

یه بار یه خسیس خوا ب می بیند به یک گدا کمک کرد ه از وا ب می پر ه می گه عجب کا بو س وحشتناکی 

عشق من همیشه به یاد من بمان امضا قور با غه 


اموزش کا مپیوتر

ا گر بخوا هیم تصویر زمینه را عوض کنیم را ست کلیک می کنیم می رویم روی گزینه ی اخر و برگ دو را انتخا ب می کنیم وهر تصویری که بخوا هیم انتخا ب می کنیم . اگر رو ی سترچ برویم 3 گزینه باز می شود اولی شکل ر ا وسط می اورد دومی تکه تکه اش می کند و سومی کل صفحه را میگیرد . اگر شکل را وسط اوردیم و دورش را خوا ستیم رنگ کنیم کا لر را می زنیم ما اگر اپلی را بزنیم صفحه هنو ز می ما ند ولی اگر اکی را بزنیم صفحه ی انتخاب تصویر می رود . اگر تصویر ایکو ن ها را بخوا هیم جا به جا کنیم دوباره به صفحه ی عو ض کر دن تصویر زمینه می رویم وگزینه ی پا یین شکل ها { کستمیز دکس تاپ } می رویم و هر شکلی می خوا هیم عوض کنیم کلیک می کنیم و بعد رو ی چانگ ایکون می رویم و ا کی را می زنیم . و اگر روی براوز برویم تصا ویری زیبا تر می شود روی صفحه انداخت .

پا دشا ها ن هخا منشی کجا و چه گو نه تاجگذا ری می گردند ؟ ایران

شا ها ن هخا منشی با ادا ب خا صی در پا سا ر گا د تاجگذاری می کردند . انان لبا س خو یش را در می اوردند لبا س کو روش را بر تن می کردند خوراک بسیار سا ده ای که از انجیر درست می شد می خو ردند و جرعه ای اب ماست می نو شیدند .

چا رلی چاپلین    

چا رلی چا پلین را با کلا ه گرد شلوار گشاد و عصایش می شنا سند این لبا س اشنا از ان { چارلز ا سپنسر چاپلین } و یا چارلی چاپلین بازیگر مشهو ر سینما ست که از سا ل 1889 تا سال 1977 میلادی می زیست . چاپلین خالق فیلمها ی کمدی بسیار بود که در ان ها همیشه با چنین سر و وعضی در نقش یک ولگرد ظا هر می شد . اغلب این فیلمها پیش از نا طق شدن سینما سا خته شده اند . بیشتر مردم چارلی چاپلین را فقط با زیگر می دانند اما او گذشته از بازی در فیلم ها / فیلمنا مه نویسی / کار گردانی / طراحی صحنه و لبا س و حتی اهنگسا زی فیلمهایش را خو د به عهده می گرفت. { عصر جدید } { جویندگان طلا } { روشنا یی ها ی شهر } { دیکتاتور بزرگ } و { سلطا نی در نیو یور ک } از مهمترین فیلمها ی اوست . a

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱۸ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس