یک عاشقانه آرام

با زیگرا ن مو رد علا قه ی زن و مر د امریکا یی / ا نجلینا جو لی -جنی فلو پز - کیت ویلسنت - جو لیا را بر نز - مستر بین - برا ت پیت - لئو نا ردو دیکا پ ریو -

فیلم مو ر علا قه ی خا رجی / تا یتا نیک

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/٩ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

کا رتو ن مو رد علا قه ام / سفید بر فی و هفت کو تو له - سیندرلا و کفش بلو رین - علا دین -دیو و دلبر - زیبا ی خفته - پری در یا یی - را پو نزل و قلم جا دو یی - شا هزا ده و گدا - در یا چه ی قو - جا دو ی اسب با لدار- فند ق شکن - جنی و ١٢ پر نسس - سر زمین پر یا ن ١و٢ - با ربی در قصر الما س -

فیلم مو رد علا قه / دلدا دا ده - کلا غ پر - اتش بس - مجنو ن لیلی - سو پر استا ر - گل یخ - بی وفا - قرنطینه- تلا فی - خوا هرا ن غریب - پسر تهرو نی - خرو س جنگی - کلا هی برا ی با را ن -شا خه گلی برا ی عروس - عا شق-شعله - اخرا جی ها - در با ره ی الی - ده رقمی - چا ر چنگو لی - ده رقمی دیوا ر - مهما ن -

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/٩ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

سن /١٠سال

با زیگر مو ر د علا قه ی مر د / علی صا دقی - احمد پور مخبر - رضا عطا ر ا ن - محمد رضا گلزار-حسا م نوا ب صفوی-شها ب حسینی -رضا شفیعی جم - حمید لو لا یی - جوا د رضویا ن - مهرا ن مدیری - مجید صا لحی -یو سف تیمو ری -حا مد بهدا د-مصطفی زما نی -امین حیا یی

آرزوی عروسک

با زیگر زن مو رد علا قه / ویشکا اسا یش - نیو شا ضیغمی - الها م حمیدی - بهنو ش بختیا ری - حدیث فو لا دوند - النا ز شا کر دو ست - نیکی کریمی - مریم سلطا نی - مریلا زا رعی - خا له شا دو نه { ملیکا زا رعی } ترا نه علیدو ستی - گلشیفته فر ها نی -شقا یق فر هانی - شیلا خدا دا د - مهنا ز افشا ر - بهنو ش طبا طبا یی - طنا ز طبا طبا یی -

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/٩ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

ا ر دک ها ی چا ق

با تر جمه ی خو د من اگر بد است ببخشید

را ستی قبلش با ید بگم من همزما ن با کلا س کا مپیو تر می گم و وقتی تر م جدید شرو ع شد ادا مه را می گو یم /

 

ا ردک ها در خیا با ن سا حل زند گی می کنند مر دم خیا با ن سا حل شما ره ی 1 می گویند ار دک ها نمی توا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند مر دم خیا با ن سا حل شما ره ی 9 هم می گو یند ارد ک ها نمی توا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند وما با ید به ان ها غذا دهیم . ا قا ی ما یک در خیا با ن سا حل شما ره ی 5 گفت ار دک ها نمیتوا نند در شن ریزه ها غذا پیدا کنند و ما با ید به ان ها غذا دهیم . و همه ی مر دم خیا با ن سا حل به ان ها غذا می دا دند. ار دک ها هر رو ز چا ق می شدند . چا قتر و چا قتر می شد ند و سگ می امد وبه سا حل ار دک ها حمله می کر د و ار دک ها را شکا ر می کر د ان ها انقدر چا ق بو دنند که نمی توا نستد پروا ز کنند . ار دک ها رو ی شن ریزه ها افتا دند ا ن ها رو ی شن ریزه ها به زمین خو ردند و شن ریزه روی منقا رها و تو ی پر ها یشا ن رفت . ا قا ی ما یک به مر دم خیا با ن سا حل گفت ار دک ها خیلی چا ق شده اند ما چه کا رکنیم ؟ یک خا نو م گفت می توا نیم ا نها را به با شگا ه ور زشی ببریم . ا قا ی ما یک گفت ما نمی توا نیم ان ها را به با شگا ه ور زشی ببریم با شگا ه ورزشی ما ل مر دم است . یک مر د گفت ما نمی توا نیم ان ها را به مد رسه ی ر ژیم ببریم ؟ ما نمی توا نیم ان ها را به مد رسه ی رژ یم ببریم این مد رسه ما ل مر دم است .اقا ی ما یک گفت نمی دو نم ما می توا نستیم یک جد ول غذا یی برا ی ار دک ها در ست کنیم . مر دم گفتند کی به ان ها در یکشنبه غذا می دهد ؟ ا قا ی ما یک گفت در شنبه ویکشنبه { رو زها تعطیلی یهو دی ها و مسیحی ها } خو د ار دک ها می توا نند غذا پیدا کنند .

جد و ل ار دک ها جد و ل غذا ی ار دک ها

سا حل شما ره ی 1 دو شنبه

سا حل شما ره ی 2 سه شنبه

سا حل شما ره ی 3 چها ر شنبه

سا حل شما ره ی 4 پنجشنبه

سا حل شما ره ی 5 جمعه

ا ر دک ها یکشنبه

ار دک ها شنبه

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/۸ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

آ مو ز ش کا مپیو تر

بر نا مه ی نقا شی

بر ا ی کشید ن نقا شی رو ی ستا رت او ل می رو یم و بعد ا ل پرو گرا مس و بعد رو ی عکسسو ریز می رو یم و گزینه ی پینت را انتخا ب می کنیم . اما شکل ها ی گو شه من از با لا به پا یین و از را ست به چپ می گم اولی برا ی کشید ن مر بع نقطه نقطه است / دو می برا ی بر ید ن است قیچی است هر جو ر بکشیم می بر د / بعد ی اسپره ی رنگ است و شکل را یه سره رنگ می کند / بعد ی اش پا ک کن است برا ی پا ک کر د ن / بعد ی ذ ره بین است از اندا زه ها ی پا یین یکی را انتخا ب می کنیم در سیو کر دن نقا شی مثل هما ن سیو کر دن نو شته است ولی اگر اندا زه را بز رگ کنیم بعد سیو ش کنیم دا خل ما ی پیکچر می رو د و کو چک می شو د سعی کنید زیا د بز رگش نکنید یا هما ن ان دا زه ی او ل با شد یا 2 ضر به در / بعد ی چیز خا صی نیست / بعد ی مدا د اس ت با نو ک کلفت یعنی کلفت می کشد / بعد ی مدا د است با نو ک با ریک یعنی با ریک می کشد / با حر و ف ای که آ ن جا ست می توا نیم چی زی در کنا ر نقا شی بنویسیم اگر از قسمت ها یی که پا یین می اید او لی را انتخا ب کنیم زیر نو شته سفید می شو د یعنی اگر از قسمتی از نقا شی بخوا هیم بنو یسیم ان قسمت نقا شی سفید می شو د ولی اگر پا یینی را انتخا ب کنیم نه هما نطو ر می ما ند / با اسپره ی بعد ی می شو د نقطه نقطه ر تگ کر د دو ر و نز دیک بو دنش هم از فا یل ها ی پا یین می شو د انتخا ب کر د / بعد ی خط کج می کشد / بعد ی خط صا ف / بعد ی چند ضلعی می کشد / را ستی او لی برا ی کشی دن مستطیل نقطه نقطه است و شکل بعد ی برا ی کشید ن مر بع یا مستطیل است البته دیگر نقطه نقطه نیستند / بعد ی مر بع و مستطیل سر گر د می کشد / بعد ی هم دا یر ه یا بیضی می کشد / نا م دیگر حر ق کا را کتر است . اگر بقیه ی مربع ها یی که در کنا ر مربع  خا مو ش کر دن هستند اولی اگر از خامو ش کر دن پشیما ن شدیم کلیکش می کنیم خا مو ش می شو د ولی اگر دکمه ی کیس و کا مپیو تر را بزنیم دیگر لا زم به صبر کر دن نیست می اید صفحه ی اصلی دو می بر ا ی خا مو ش کر دن و سومی بر ی اینکه کا ملا خامو ش نشو د فقط برا ی چند لحظه اینجو ری بر ق هم هدر نمی رو د بعد اگر خوا ستیم بیا ییم پا ی کا مپیو تر به ما و س دست می زنیم دکمه ها ی صفحه کلید را هم می زنیم بهد از چند لحظه صفحه می اید . 

       

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/٢ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس