یک عاشقانه آرام

loveis

بر اسا س کتا ب عشق یعنی برا ی همیشه

عشق یعنی دو نفری که به هم با قته شده با شند

عشق یعنی به خطر اندا ختن همه چیز

عشق یعنی به دست او ر دن فر صت دو با ره

عشق یعنی احسا س تعهد بدو ن احسا س در دا م افتا دن

عشق یعنی تصمیم گیری با هم

عشق یعنی با هم به تسا وی رفتا ر کر دن

عشق یعنی تمیز کر دن مو ها ی ریخته در دستشو یی

عشق یعنی کسی که تو را با ور می کند

عشق یعنی وعده ها ی منظم تو جه و محبت

عشق یعنی کسی که همیشه تو را می خندا ند

عشق یعنی چا نه زدن بر سر تعدا د بچه ها یتا ن در اینده

عشق یعنی سهیم شدن در پیرو زی ها و شکست ها

عشق یعنی هیچوقت بدو ن بو سه ی شب به خیر به خوا ب نر وید

عشق یعنی سعی نکنید همیشه از دیگرا ن بهتر با شید

عشق یعنی هیچ چیز را از هم پنها ن نکنید

عشق یعنی سهیم شدن در با لا و پا یین ها

عشق یعنی خرید کر دن با هم

عشق یعنی سعی در درک کر دن  حا لت یکدیگر

عشق یعنی با هم ریلکس کر دن

عشق یعنی داوطلب شدن برا ی بیر و ن بر دن سگ خا نه در هو ا ی بد

عشق یعنی مکا لمه ی هر رو زه وقتی از او دو ر هستید

عشق یعنی کو ک نکر دن سا عت شما طه دار در رو ز تعطیل

عشق یعنی در عذر خوا هی پیش قدم شدن 

عشق یعنی هما هنگی کا مل

عشق یعنی هرازگا هی فرا مو ش کر دن ظر ف ها ی نشسته

عشق یعنی وقتی عطسه می کنید کسی به شما عا فیت با شد بگو ید

عشق یعنی پذیر فتن این که هیچ کس در شرو ع رو ز خو ش قیا فه تیست

عشق یعنی سهیم شد ن در اینه ی حما م

عشق یعنی تما شا ی تلوزیو ن در رختخوا ب

عشق یعنی کنا ر امد ن با تقصیرا ت یکدیگر

عشق یعنی سهیم شد ن در همه ی تجا رب

عشق یعنی تلفن کر دن هنگا می که نیا ز به مشو رت دا رید

عشق یعنی دا نستن این که شریک منا سبی دا رید

عشق یعنی گا هی در کنا ر هم نشستن و هیچ نگفتن

عشق یعنی همیشه برا ی هم فر صت دا شتن

عشق یعنی نگو یید من که به تو گفته بو دم

عشق یعنی کسی که به شکل ظا هر تو اهمیت بد هد

عشق یعنی زما نی که هنو ز برا ی تونا مه ی عا شقا نه بنو یسد

عشق یعنی به دقت شا نه کر دن مو ی او از رو ی یک فرق نا زک

عشق یعنی هرگز از دید ن هما ن چهره ی همیشگی خسته نشو ید

پا یا ن               

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢٩ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

بزو دی امو زش زبا ن انگلیسی

ادا مه ی امو زش کا مپیو تر

دا ستا ن نویسی با تر جمه ی خو دم { 2 دا ستا ن }

به زو دی در همین وبلا گ { امو زش زبا ن انگلیسی را یگا ن

بزو دی امو زش زبا ن انگلیسی

ادا مه ی امو زش کا مپیو تر

دا ستا ن نویسی با تر جمه ی خو دم { 2 دا ستا ن }

به زو دی در همین وبلا گ { امو زش زبا ن انگلیسی را یگا ن است }  

است }  

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢٩ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

love is

بر اسا س بر اسا س کتا ب { عشق یعنی در هو ا ست }

عشق یعنی او لین با ری که چشمتا ن به هم می افتد

عشق یعنی او لین حر کت

عشق یعنی تسلیم نشدن

عشق یعنی خوا ستن

عشق یعنی ان بو سه ی او ل

عشق یعنی یک تصمیم بز رگ

عشق یعنی شرو ع کر دن با هیچ چیز به غیر از هم دیگر

عشق یعنی یک با ر دیگر هما ن کار را با من بکن

عشق یعنی یک تعطیلا ت اخر هفته ی عا شقا نه و بر نا مه ریز ی نشد ه

عشق یعنی وقتی که از همنشینی هم لذت ببرید

عشق یعنی کمی نو ر شمع

عشق یعنی خو د را دو بچه احسا س کر دن

عشق یعنی نا مه ای طو لا نی و لطیف

عشق یعنی حر کتی خو د جو ش بی ان که از پیش فکر ش را کر ده با شی

عشق یعنی یک را ز

عشق یعنی در خششی از درو ن

عشق یعنی سا عت شما ری برا ی دیداراو

عشق یعنی دسته گلی از طر ف یک نا شنا س

عشق یعنی کسی که برا ی دیدنش بی صبر ی می کنی

عشق یعنی چیزی که تو را شگفت زده می کند

عشق یعنی بر ق گر فتگی

عشق یعنی هر رو ز را شا یسته ی زیستن کر دن

عشق یعنی چیزی که تو را نا گها ن تکا ن می دهد

عشق یعنی وقتی که یک بو سه کا فی نبا شد

عشق یعنی دردی شیرین

عشق یعنی هر رو ز را در تقویمت علا مت زدن

عشق یعنی وقتی کسی تو را بغل می کند

عشق یعنی وقتی قلبت یک ضر به از زد ن با ز بما ند

عشق یعنی کمی رو یا

عشق یعنی سعی در ارا ستگی

عشق یعنی وقتی نمی توا نی به کس دیگری فکر کنی

عشق یعنی بی تو جه بی تو جه بو دن نسبت به دنیا ی پیرا مو ن

عشق یعنی جشن گر فتن بدو ن هیچ منا سبتی

عشق یعنی وقتی که تنها گو شه چشمی کا فی با شد

عشق یعنی صید یک عمر

عشق یعنی لذت بر دن از منا ظر

عشق ینی سقو ط برا ی یکدیگر

عشق یعنی فرا مو ش کرد ن زما ن وقتی که با هم هستید

عشق یعنی کا رتی برا ی رو زی خا ص

عشق یعنی یک کا رت وا لنتا ین از دو ر               

  

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢۸ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

مشغول تلفنرو با ه و زا غ وقت تمام

 کلافه

زا غکی قا لب پنیری دید گاوچران

به دهن بر گر فت و زو د پرید خیال باطل

بر در ختی نشست در را هی خواب

که از ان می گذشت رو با هیعصبانی

روبه پر فریب و حیلت سا ز زبان

رفت پا ی درخت و کر د اواز قهقهه

گفت به به چه قد ر زیبا یی نیشخند

چه سر ی چه دمی عجب پا یی هورا

پر و با لت سیا هرنگ و قشنگ ماچ

نیست با لا تر از سیا هی رنگ خجالت

گر خو ش اوا ز بو دی و خو ش خو ا ن زبان

نبدی بهتر از تو در مرغا ن عینک

زا غ می خو ا ست قا ر قا ر کند تا که ا وا زش اشکا ر کند ابله

طعمه افتا د چو دها ن بگشو د رو بهک جست و طعمه را بر و بو د اوه    دلقک  حبیب یغما ییقلب

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢٦ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

مصر - چرا اهرا م را سا ختند ؟    

هرم ها مقبره ها ی عظیم فر عو ن ها و دیگر مر دم بسیا ر مهم مصر بو دند . هیچکس دقیقا نمی دا ند که چرا این مقبر ه ها را به شکل هرم می سا ختند . بعضی ها فکر می کنند ان ها را می سا ختند تا به سو ی خو رشید و ستا ره ها اشا ره کنند و به این تر تیب رو ح  مر ده ها می تو انست مثل مو شک به سو ی اسما ن پروا ز کند . ماچشیطانوقت تمام

چرا زمین گر د است ؟ 

زمین به هما ن دلیلی گر د است که قطر ه ی با را ن یا حبا ب گر د است . هر سیا ل در شرا یط خا صی به کروی شد ن تما یل پیدا می کند و این در صو رتی است که از با لا به پا یین سقو ط کند و یا حا لت شنا ور دا شته با شد . زمین در ابتدا ی شکل گیر ی مذا ب بو د . به همین دلیل شنا ور بو دن ا ن در فضا با عث شد که شکل کرو ی به خو د بگیر د و زما نی که موا د مذا ب سر د و سخت شد ند زمین شکل خو د را حفظ کرد . سوالچشمنیشخند

چرا گا هی سکسکه می کنیم ؟   

سکسکه معمو لا از غذا یی که کا ملا هضم نشده است نا شی می شو د . این هضم نشد ن سبب می شو د که دیا فرا گم تحریک شو د . دیا فرا گم ما هیچه ی بز رگی است که در دم و با زد م به لر زه در می اید و شما را به تنفس شد ید و نا گها نی که هما ن سکسکه است وا می دا رد . یولمتفکرعینک

لطیفه

یه رو ز یه نفر قر ص خو ا ب اور نصفه می خو ره تا صبح یک چشمی می خو ا بد . خنده

یه اخو نده با خیا ط از دوا ج می کند یه با ر دیرشو ن می شه کتا ب ها را جا به جا بر می دا رند اخو ند می گه به مر دمی که او ن جا هستند هر چه من گفتم بگین ا بو الفضل ابو الفضل شر و ع می کنه می گه اختر خا نم دو ر کمر 2 سا نتیمتر ابو الفضل ابو الفضل   لبخند

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢٤ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

امو زش کا مپیوتر next write

بر نا مه ی دیگر برا ی تایپ کر دن اسم ورد پت است باید دوبا ره رو ی ستا رت و بعد ال پروگرا مس رو ی عکسسوری کلیک کنیم و از گزینه ها اخرین فایل ورد پت را انتخا ب کنیم . با بی که کنا ر بر نا مه است نوشته زخیم می شو د با خط کج نو شته کج می شو د با یو نو شته زیر ش خط می اید با ای رنگش را می تو ا ن عو ض کر د با بعد ی به را ست می رو د بعد ی و سط و بعد ی چپ . بعضی ازحرو ف ها رو ی صفحه کلید دو شکل دا رند مثل آ ی اگر دکمه را فشا ر دهیم آ ی بی کلا ه می اید اگر د کمه ا با شیفت فشا ر دهیم آ ی با کلا ه می اید . اگر نو شته ای را بخوا هیم با بکس کا پ پا ک کنیم نشد دیلیت را می زنیم البته دیلیت را همینجو ری می شود بر ا ی پا ک کر د ن استفا ده کنیم . اگر بخو اهیم به انگلیسی بنویسیم معمو لا با حرو ف کو چک می نو یسد اگر بخوا هیم بزرگ شو د با ید کپس لو ک را فشا ر دهیم . را ستی اگر بخوا هیم نو شته را بز رگ کنیم یا رنگش را عو ض کنیم حتما با ید نوشته انتخا ب شد ه با شد . اگر برا ی رنگ کردن نوشته را انتخا ب کردید با ید حتما یک کلیک یک جا کنید تا رنگ معلو م شو د . ا گر اشتبا هی کلمه ای پاک شد با لا ی صفحه یک فلش دو ر بر گر دا ن است اگر ان را بزنیم نوشته ها دو با ره می ایند . راستی بهتره صا دقا نه تر بگم اگر ان دکمه ها ی دو حر فی را با شیفت فشا ر دهیم با لا یی می اید ولی اگر خو د دکمه را فشا ر دهیم حرو ف پا یین می اید . هوراقهقههفرشته

 

    

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢۳ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

امو زش کا مپیو تر کا ر با صفحه کلید

یک رو ش دیگر بر ا ی فا رسی کر دن کلما ت است با ید دکمه ها ی شیفت و الت را با هم فشا ر دهیم تا فا رسی شود . اگر دوبا ره شیفت و الت را فشا ر دهیم انگلیسی می شو د . دکمه ها یی که نوشته را پاک می کنند بکس کا پ و دیلیت هستند . دکمه ی انتر نوشته را به خط بعد می برد و بزرگترین دکمه ی صفحه کلید بر ا ی فا صله است . به قسمتی که اعداد را نو شته است می گویند نا حیه ی عددی و به نا حیه یی که حروف ها را نوشته نا حیه ی حرفی می گویند .اگر بخوا هیم عدد تا یپ کنیم حتما با ید دکمه ی نا م لو ک در نا حیه ی عددی رو شن با شد وگرنه عدد تا یپ نمی کند . برا ی روشن کر دن کا مپیو تر دکمه ی رو ی کیس را اول میزنیم و بعد دکمه ی رو ی ما نیتو ر وا ما قسمت ها ی مختلف کا مپیو تر کیس مانیتور صفحه کلید و ما وس . کا مپیوتر را با استفا ده از کلید رو ی کیس نباید خا موش کرد باید دکمه ی ما نیتو ر را زد . صفحه ی او ل ویندوز میز کا ر نا م دا رد که شا مل دو بخش محیط کا ر و نوا ر وظیفه است . با دکمه ی اند به اخر خط می رویم .قلب

روم با ستا ن در کجا وا قع شد ه بو د ؟   

روم در دشت حا صلخیز ی در { لا تیو م } که بخشی از ان در حا ل حا ضر در ایتا لیا می با شد وا قع شده بود . در شمال روم قوم اتروسکا ن زندگی میکردند و در جنو ب گرو هی از مها جرا ن یو نا نی سکو نت داشتند . گرو ه ها ی کو چکتری از کشا ورزا ن از جمله { سابین ها } و { سا مین ها } نیز وجو د داشتند . دلقکعینک

چه زما نی جها ن شکل گر فت ؟    

اگر هما ن طور که ستا ره شنا سا ن عقید ه دارند عالم در حا ل بزرگتر شدن با شد با ید قبو ل کرد که در زما ن گذشته کو چکتر بو ده است . مدت ها قبل همه ی کهکشا ن ها ی جها ن می با یست در فضا ی کو چکتر فشر ده با شند . شاید انفجا ری عظیم باعث پخش شدن کهکشا نها در فضا شده با شد . این انفجا ر بزرگ با یستی در در حدو د 15000 پیش این انفجا ر بزرگ یا بیگ بنگ رو ی دا ده باشد .سوال

روما ن { دو ن کیشو ت } اثر کیست ؟     

این رو ما ن کلا سیک را { میگل دو سر وا نتس } نویسنده ی اسپا نیا یی { 1547 تا 1616 میلا دی نوشته است . } { دن کیشو ت } ما جر ا ها ی شوا لیه ای کو دن و خدمتگذا رش { سا نچو پا نزا ست } این کتا ب را نخستین رو ما ن جها ن و اغا ز گر اد بیا ت نوین دا ستا نی می دا نند .یول

لطیفه

از یکی می پر سن فر ق بین گا و و خر چیه ؟ می گه گا و هر وقت می خوا د از جا ده رد بشه او ل این طر ف و ان طر فش را نگا ه می کند بعد رد می شه ولی خر مثل گا و سر ش را پا یین می ان دا زد و بعد ر د میشه . خوشمزه

به یه نفر می گن چرا زبا ن ما دری می گن زبا ن پد ری نمی گو یند  می گه چو ن همیشه ما در صحبت می کند و مجا ل می دهد پ در حتی یک کلمه صحبت کند .    خنده

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢۳ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

3اموزش کامپیوتر

برا ی فارسی کر دن کلما ت باید رو ی نوار وظیفه اف ا را بزنیم و هر زبا نی می خوا هیم انتخا ب کنیم . برا ی تا یپ کردن باید رو ی ستارت برویم و بعد ال پروگرامس وگزینه ی اکسه سوریز وبعد روی نوت پت کلیک میکنیم . ما اگر در این برنا مه بخوا هیم نوشته را بزرگ کنیم از با لا ی برنا مه گزینه ی فرومت را انتخا ب می کنیم و از ردیف اول قسمت ها یی را انتخا ب می کنیم که جلو یشان نوشته ابجد هوز { البته اگر بخوا هیم نوشته فا رسی با شد } انتخا ب می کنیم بزررگ میشود و از ردیف دوم باید بعد از انجام این کار ی که الان گفتم اندا زه را انتخا ب می کنیم .

 یو نان - لا ک پشت چه گو نه مو سیقی می نوا خت ؟
 
گفتنش نا را حت کننده است اما لا ک پشت تنها زمانی موسیقی می نواخت که مرده بود . لاک خا لی لا ک پشت برای سا خت { لیر } که سا زی شبیه چنگ امرو زی بودبه کار می رفت . نوا زند گان رشته ها را محکم به لا ک می بستند و با انگشت هر رشته را به ار تعا ش در می اوردند تا تنی را بنوا زند .   

قا نو ن افسا ید چیست ؟ 

هر گا ه یک یا چند با زیکن از یک تیم فو تبا ل هنگا م حمله به دروا زه ی حریف در جا یی از زمین قرار بگیرد که بین خط دروا زه و اخرین با زیکن تیم حریف با شد و در هما ن حا ل تو پ را یکی از افرا د تیم خو دی به او پا س بدهد افساید محسوب می شود و دا ور با دمید ن در سو ت خود دستور متوقف شد ن با زی را می دهد . اجرا ی قا نون ا فساید در با زی فوتبا ل به این دلیل است که با زیکنا ن نتوا نند بدو ن انکه زحمتی بکشند از تو پ استفا ده کنند .

چه گو نه بر گ ها ی نیلو فر ابی شنا ور می مانند ؟   

نیلوفر ها ی ابی قا لبا دا را ی برگها ی بزرگی اند که زیر ان ها هوا جمع می شود . هوا یی که زیر برگ ها جمع می شود سبب می شود تا برگ روی اب شنا ور بما ند . سا قه ی قو ی برگ ها کمک می کند تا بر گ ها ی نیلو فر ابی مستقیم با یستند و برا ی زنده ما ندن در معرض نور قرار گیرند .  

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٩ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

اموزش کا مپیوتر

ا گر بخوا هیم تصویر زمینه را عوض کنیم را ست کلیک می کنیم می رویم روی گزینه ی اخر و برگ دو را انتخا ب می کنیم وهر تصویری که بخوا هیم انتخا ب می کنیم . اگر رو ی سترچ برویم 3 گزینه باز می شود اولی شکل ر ا وسط می اورد دومی تکه تکه اش می کند و سومی کل صفحه را میگیرد . اگر شکل را وسط اوردیم و دورش را خوا ستیم رنگ کنیم کا لر را می زنیم ما اگر اپلی را بزنیم صفحه هنو ز می ما ند ولی اگر اکی را بزنیم صفحه ی انتخاب تصویر می رود . اگر تصویر ایکو ن ها را بخوا هیم جا به جا کنیم دوباره به صفحه ی عو ض کر دن تصویر زمینه می رویم وگزینه ی پا یین شکل ها { کستمیز دکس تاپ } می رویم و هر شکلی می خوا هیم عوض کنیم کلیک می کنیم و بعد رو ی چانگ ایکون می رویم و ا کی را می زنیم . و اگر روی براوز برویم تصا ویری زیبا تر می شود روی صفحه انداخت .

پا دشا ها ن هخا منشی کجا و چه گو نه تاجگذا ری می گردند ؟ ایران

شا ها ن هخا منشی با ادا ب خا صی در پا سا ر گا د تاجگذاری می کردند . انان لبا س خو یش را در می اوردند لبا س کو روش را بر تن می کردند خوراک بسیار سا ده ای که از انجیر درست می شد می خو ردند و جرعه ای اب ماست می نو شیدند .

چا رلی چاپلین    

چا رلی چا پلین را با کلا ه گرد شلوار گشاد و عصایش می شنا سند این لبا س اشنا از ان { چارلز ا سپنسر چاپلین } و یا چارلی چاپلین بازیگر مشهو ر سینما ست که از سا ل 1889 تا سال 1977 میلادی می زیست . چاپلین خالق فیلمها ی کمدی بسیار بود که در ان ها همیشه با چنین سر و وعضی در نقش یک ولگرد ظا هر می شد . اغلب این فیلمها پیش از نا طق شدن سینما سا خته شده اند . بیشتر مردم چارلی چاپلین را فقط با زیگر می دانند اما او گذشته از بازی در فیلم ها / فیلمنا مه نویسی / کار گردانی / طراحی صحنه و لبا س و حتی اهنگسا زی فیلمهایش را خو د به عهده می گرفت. { عصر جدید } { جویندگان طلا } { روشنا یی ها ی شهر } { دیکتاتور بزرگ } و { سلطا نی در نیو یور ک } از مهمترین فیلمها ی اوست .

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٩ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

چرا بعضی از حشرات رنگ ها ی بسیا ر شفا فی دارند ؟

بسیا ری از حشرات با رنگ ها ی شفا ف تزیین شده اند مصل خطو ط زرد و سیا ه بدن زنبور ها ی عسل و معمو لی همچنین بسیاری از این حشرات برا ق سمی اند و نیش دارند . این رنگ ها اخطا ری برا ی پرندگا ن و حیوا نا ت دیگر محسو ب می شود تا به این حشرا ت نز دیک نشوند .

لطیفه

یه بار یه خسیس خوا ب می بیند به یک گدا کمک کرد ه از وا ب می پر ه می گه عجب کا بو س وحشتناکی 

عشق من همیشه به یاد من بمان امضا قور با غه 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱۸ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

عیدتا ن مبارک

امروز روز میلاد با سعادت اما م زمان { ع } است . من ارزو ی خو شی و خوبی برای شما در این روز مبارک و زیبا می کنم . من به این مناسبت برای شما مطا لبی کوچک درباره ی غیبت صغری و کبری می نویسم . { منا بع مطا لبی که تا به حال نوشتم / 1001 پرسش 9 کتاب در یک کتاب / کتا ب ها ی روم و یو نان و ایران و مصر باستان / لطیفه ها ی شیرین / فصلنا مه ی گل نرگس / کتاب جغرا فیا سال 4 دبستان و یادگیری من از امو زشگا ه نوسا .

در غیبت صغری پنها ن زیستن اما م کوتا ه بو د . بر خی از علما اغا ز این غیبت را از همان ابتدا ی ولا دت دانسته اند . با این حساب مدت ان 74 سا ل می شود . برخی دیگر شروع ان را از شهادت اما م عسکری { ع } می دا نند که این نظریه بهتر به نظر می اید . بر این اسا س مدت غیبت صغری اما م زمان { ع } 69 سا ل بوده است . در زمان غیبت صغری ار تبا ط حضرت با مردم به طور کا مل قطع نبود و 4 نایب ایشان به ترتیب وا سطه ی حضرت و شیعیان بو دند . گا ه ممکن بود کسی حضرت را ببیند یا بشنا سد اما در غیبت کبری این امکا ن وجود ندارد و هیچ کس حق ندارد اد عا ی واسطه یا نیابت ان گو نه که در غیبت صغری بود بنماید .

اموزش کا مپیوتر       

 

اگر ایکو نها را بخو ا هیم جا به جا کنیم نشد با ید را ست کلیک کنیم گزینه ی اولی و از گزینه هایی که رو به رویش می اید ششمی را انتخا ب می کنیم تا اگر تیک داشت برود دوبا ره این کار را انجا م می دهیم و جا به جا می شود . اگر نوار وظیفه را بخوهیم جا به جا کنیم باید روی قسمت خا لی نوا روظیفه  را ست کلیک کنیم ودومی از پا یین را انتخا ب می کنیم تا تیکش برود دو باره این کار را انجا م می دهیم و جا به جا می شود . اگر ایکونها را بخوا هیم مخفی کنیم   راست کلیک کنیم گزینه ی 1 از فایل ها ی رو به رو گزینه ی 8 را انتخاب می کنیم مخفی می شود واگر بخواهیم دوباره شکل ها بیا ید همان کا ر ها را انجام می دهیم .

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٧ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

فصل مورد علا قه ی من

فصل مورد علا قه ی من تا بستا ن است زیرا تولدم است و هر سا ل به مسا فرت می رویم . بهار در عید نوروز من خوش حالم ولی بعد از13 روز بد بختی درس شروع می شود . پاییز حا ل به هم زن ترین فصل من است زیرا مدرسه ها باز می شود . زمستا ن اگر برف بیاید خوب است ......

سفر من ... 

بهمن 87 بود که رفتیم مشهد بعد از 14 15 ساعت معتلی به هتل رفتیم و ان قدر خسته بودیم خوابیدیم . فر دا به شاندیز رفتیم و یک شیشلیکی خو ردیم که اینقدر به من چسبید که تا اخر عمر یادم نمی ره . شب هما ن روز به حرم رفتیم . فرداش تو هتل بودیم تا روز بعد خا له ام را که از تهران می امد از فرودگاه برش داشتیم . من خاله ام را خیلی دوست دارم . ما یه اتاق دیگه گرفتیم و من وخوا هرم پیش خاله ام بودیم . فردای ان روز به نیشابور ارامگا ه خیام و عطار و کمال الملک رفتیم . فردای ان روز به ارامگا ه نادر شاه افشا ر رفتیم و عصر به باغ وحش وکیل اباد رفتیم ان جا حیوانات جالبی بود. فردا خا لم به تهران بر می گشت پس زودتر به ارامگا ه فردوسی رفتیم راستی روز قبلش برای خرید هدیه رفتیم بله خا له ام را رساندیم و فردا از سفر برگشتیم .  

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٦ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

یک عا شقا نه ی ارا م

امو زش کا مپیو تر

به خط پا یین کا مپیو تر نوا ر وظیفه می گو یند . به شکل ها ی کنا ر کا مپیو تر ایکو ن می گو یند . نا م دیگر ما و س مو شوا ره است . چو ن ما نند مو ش است . کا مپیو تر وسیله ای است که کا ر ها را راحت تر انجا م می دهد . بر ای جا به جا کردن ا یکون ها با ید ر و ی هما ن چیز ی که می خوا هیم جا به جا کنیم کلیک کنیم و لش نکنیم و جا به جا یش کنیم . ما وس 3 قسمت دارد کلیک راست کلیک و دکمه ی وسط . برای خا موش کردن اول ر وی ستا رت کلیک می کنیم مربع قرمز پا یین را انتخاب می کنیم واز سه مربعی که می اید دو می را انتخاب می کنیم . اگر روی ایکونی 1 بار کلیک کنیم فقط رنگ ان چیز عوض می شو د اما اگر 2 با ر کلیک کنیم صفحه با ز می شو د . ا گر برنا مه ای را بخوا هیم ببندیم رویش راست کلیک می کنیم و کلز را می زنیم .

چرا مصری ها مرده های خود را مو میایی می کردند ؟  مصر

مو میا یی جسد مرده ای است که خشک شده و به همین دلیل هزا ران سا ل دوام می اورد . مصری ها معتقد بودند که مرده به دنیایی دیگر سفر می کند و در ان جا به بدنش نیاز دارد . انان نمی خوا ستند هیچ تکه ای گم شود .

اولین سفینه کی به فضا پرتاب شد ؟

 ا ولین موشکی که به ان سوی جو رفت یک موشک امریکایی بود که در سال 1949 پرتاب شد . ا ما اولین سفینه ی فضایی ماهوا ره ای بو د که در مدا ر زمین قرار گرفت . این ماهواره که متعلق به شو روی سابق بو د و اسپو تنیک 1 نا میده می شد در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب شد . این سفینه هیچ انسان یا حیوا نی را حمل نمی کرد اما مجهز به دستگا ه ها یی بود که اطلاعات را به وسیله ی رادیو به زمین می فرستا دند .

چیستان      

ایا پیر وفا دار نام انسان است ؟

سنگ گرانیت جز سنگ ها ی اذرین است ؟       

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٦ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ توسط رکسانا نظرات () |

یک عاشقا نه ی ارام

سا ل نو ری چیست ؟

فا صله ی بین ستا رگان بسیار زیا د تر از ان است که ستا ره شنا سان بتوا نند برا ی بیا ن ان از واحد کیلو متر ا ستفا ده کنند. به جا ی ان معمو لا از سا ل نو ری استفا ده می کنند . یک سا ل نو ری مسا فتی است که نور در یک سا ل طی می کند که تقر یبا مسا وی است با نه و نیم تریلیو ن کیلو متر .

داستا ن تخت جمشید یا پرسپو لیس چه بود ؟ایرا ن

تخت جمشید پا یتخت با عظمت هخا منشی بو د که قصر ها ی بسیا ر زیبا و با شکو هی دا شت و ثر وتمند ترین شهر دنیای ان روز به شما ر می اید . بنا ی تخت جمشید را دا ریو ش بزر گ اغا ز کرد و پسر ش خشا یا ر شا ه و نوه اش اردشیر اول ان را گستر ش داد ند . این شهر به دست اسکندر تقریبا و یرا ن شد .

ا و لین زن فضا نو رد که بو د ؟

ا و لین زنی که به سفر فضا یی رفت زنی رو سی به نا م { وا لنتینا تر شکو ا } بو د. سفر او با سفینه ی { و ستو ک 6 } در جو ن 1963 ا نجا م شد و سه روز طول کشید . در طو ل این پروا ز او توا نست 48 با ر د ور زمین بگردد.

اب از چه تشکیل شده است ؟

ا ب ما ده ی مر کبی است که از هید رو ژن و اکسیژن نشکیل شده است . در هر مو لکو ل اب اتمها ی هید رو ژن دو برا بر اتمها ی ا کسیژ ن اند . فرمو ل شیمییا یی اب ا تو اچ ا ست .

ایا خزه ها گل دارند ؟

خزه دارا ی برگ و ساقه است و لی گل ندارد . ا ما گا ه به نظر می رسد که این گیا ه شکو فه دا ده است و لی گل ان در وا قع کپسو لی پر از ها گ است که در انتها ی سا قه و شا خه ی برگ ما نند ا ن قرار دارد .

چیستا ن   

 چها ر ده کلا غ رو ی در خت بو دند شکا چی هفتا را زد . چند تا روی در خت با قی ماند ؟

کی با تری را اختراع کرد ؟

منتظر امو زش کامپیو تر در وبلاگ با شید . { کا ملا مجا نی }

بز ودی

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱۳ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

دا ینا سور ها

{ دا ینا سور ها } خز نده بو دند اما بسیار متفا وت با خزندگان امروزی . بسیاری از انها غول اسا بودند و با دندانها یی برنده و شاخها یی مرگبار مسلح شده بو دند . با لا ی سر انها { ترو سور  } های عظیم با بال های پو ستی شان در ا سما ن پرواز می کردند. داینا سور ها و ترو سو ر ها ا ز 200 میلیو ن سال پیش تا 65 میلیون سال پیش که نسلشان منقر ض شده بر زمین حکومت می کردند.

الهه ی عقل که بود؟

اتنا الهه ی جنگ و همچنین ا لهه ی عقل بود . به همین دلیل نشا نه ی او جغد دانا بود. به اعتقا د یو نانیان او نیرو ها ی مخصو صی برای محا فظت از شهر ا تن داشت . به همین دلیل شهر وندان به او عشق می ورزیدند و او را می پرستیدند . انان با لا ی تپه ای مشرف بر اتن که ا کرو پلیس نام داشت برای اتنا معبدی به نام پارتنون بنا کردند.

صو ر ت فلکی

نقشه ی ستا رگان اسما ن شب هرگز تغیر نمی کند . به این اشکال صور فلکی می گو یند . مدت ها پیش مردم برای این اشکال نا مها یی مانند عقر ب/ قو/ شکارچی / گاو اهن و ...... را انتخاب کرده بو دند. این نا م ها به علت شبا هت ا نها به وسایل و حیوانات و افراد و خدا یان به ان ها داده شده بود و هنوز ا ین نام ها را برای صور فلکی به کار می برند . بعضی از اسامی به زبان لاتین است . مثلا قو را سیگناس وعقرب را اسکور پیوس می نا مند .

چه کسی اپرای نی سحر امیز را نوشت ؟

اپرای نی سحر امیز نوشته ی { ولفگا نگ امدوس موتسا رت } اهنگساز اتریشی است که از سال 1756 تا سال 1791 میلادی می زیست . داستان این اپرا درباره ی نی سحر امیز ی است که از صا حبش در برا بر شرا رت ها دفاع می کند . علا وه بر این اثر موتسارت اپرا ها / سمفو نی ها و قطعات مو سیقی بسیاری ساخت . او نخستین قطعه ی موسیقی خود را در 6 سا لگی نو شت .

D N A چیست    

{ دزا کسی ریبو نو کلیک اسید } ماده ای است که در سلول هر مو جو د زنده وجود دارد اما هر مو جو د زنده نوع متفا وتی از دزاکسی ریبو نو کلیک اسید یا دی ان ای دارد.نوع خاصی از دی ان ای در سلولها و جود دارد که همه ی عواملی را که از والد ین به ارث می رسد حفظ می کند.

لطیفه

سه نفر میرن کا فی شاپ ا اولی می زنه رو میز می گه یه کوکا کو لا دومی می گه یه پپسی کولا سومی برای این که کم نیاره می گه یه درا کولا .

یه پیر زنه قرص اکس می زنه می شه پیرکس

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٢ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

روز سوم

یک عاشقانه ی ارام

 

ابرنواخترچیست ؟

ابرنواختر ستارای است که ناگهان می درخشد و میلیونها بار روشنتر می شود تا جایی که در روز نیز قابل مشاهده است اما در اندک مدتی ناپدید می شود. ابرنواختر پدیده ای است که به ندرت دیده می شود زیرا انفجاری است که از پایان یافتن زندگی یک ستاره خبر می دهد.

روم

 

ازسال 264 قبل از میلاد سپاهیان رومی در جنگ های متعددی با اهالی کارتا ژ از شمال افریقا شرکت کردند. در سال 218 قبل از میلاد هانیبال ژنرال کارتاژی با 35000 سرباز وبیش از 30 فیل به ایتالیا حمله کرد.  او در این مبارزات یکی پس از دیگری پیروز می شد اما سرانجام رومیان او را در نبرد زاما شکست دادند. درسال 146 قبل از میلاد سپاهیان روم شهر کارتاژ را به اتش کشیدند و ان را با خاک یکسان کردند.

جغرافیاا

همسایه های ایران کدامند؟   

شمال/ روسیه- جمهوری اذربایجان- قزاقستان- ترکمنستان- نحجوان-ارمنستان و...... جنوب / کشورهای عربی { دبی- کویت- اردن و......} شرق/ افغانستان-پاکستان و ....... غرب/ ترکیه- عراق و......

قدرت سیاه چیست ؟

قدرت سیاه نام یک سازمان انقلابی و مبارز متشکل از سیاه پوستان امریکا ست که از میدان ورزش برای معرفی خود به جهانیان استفاده کرد.

لطیفه

به یه اسکلته میگن یه خالی ببند میگه تپلویم تپلو

یک نفر میره بهشت می بینه یک نفر با ماشینی پر از حیوان از در بهشت بیرون امد گفت این کیست؟ گفتند حضرت نوح کشتی اش را فروخته نیسان خریده.

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱۱ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

یک عاشقانه ی ارام

 

 

حرف اول

سلام امروزروزدومی است که من وخواهرم برای شما وبلاگ می نویسیم.

با ربی

با ربی عروسکی است که دختران عاشق او هستند  . من میتوانم یک فیلم باربی به شما معرفی کنم. نام فیلم باربی در قصر الماس است. ما جرا ی فیلم این است که دودخترکه باغبان هستند ولی  گیتار بلدندوخیلی هم خوب  میزنند......

منظومه  ی شمسی

 منظومه ی شمسی شامل 9 سیاره  است با خورشید واقماری که به دورسیارات می چرخند است. ایامی دانیدکدام سیاره روی اب شناور می ماند/این سیاره زحل است.ایا می دانیدمشتری دارای 16 ماه است.

مونالیزا

 

نقاشی ی مونالیزااثرداوینچی  نقاشیهی بسیارمعروف است.داوینچی درسال1452میلادی چشم به جهان گشودودرسال1519میلادی درگزشت.

چیستان

ان چیست که ان چیست که ان چیست ان چیست ؟

عجایب صنعتی دیدم دراین دشت که بی جان درپی جا ندار می گشت ؟

بخوانید/ شیراز شیراز اهواز اهواز

 لطیفه

 

روزی میمونی لطیفه ای درجنگل طعریف کرد همه خندیدندبه جزالاغ.فردای ان روزهمه دیدند خرداردمی خنددپرسیدندچرامیخندی ؟ گفت تازه معنای لطیفه ی دیروزرافهمیدم

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/۱٠ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

اسم من رکسانا است من ده سال دارم و امسال به کلاس پنجم می روم. هدف من از تشکیل دادن این وبلاگ سرگرمی و اوقات فراغت است. من و خواهرم کیانا در این وبلاگ خاطره ها و سرگرمی های کودکانه مان را می نویسیم. اسم وبلاگ را پدرم به من پیشنهد کرد و من خوشم آمد.فردا با شما بیشتر حرف می زنم.

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٩ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٩ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ توسط پرشین بلاگ نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس